Aktuality z roku 2021

19.07.2021

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 1
k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy :IROP-PO2-SC221-2021-67.
 
16.07.2021

Často kladené otázky (FAQ) - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

       
Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65 .
 
15.07.2021

Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP na podporu efektívnej implementácie IROP pre žiadateľov MK SR a MZ SR č. IROP-PO6-SC61-2021-70

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP na podporu efektívnej implementácie IROP pre žiadateľov Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo zdravotníctva SR - č. IROP-PO6-SC61-2021-70.
 
01.07.2021

Metodické usmernenie č. 3 k Technickej pomoci - verzia 4.0

       
- zverejnené 01.07.2021 webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP
 
01.07.2021

Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57

       
V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP" výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 5 stanovený na 16.09.2021.
 
01.07.2021

Oznámenie RO pre IROP - Iniciatíva Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57

       
Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57 k 01.07.2021

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 192 092,37 € Eur (zdroj EÚ).
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.01.2022 15:44
Upravené: 28.01.2022 16:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001