IROP - Integrovaný regionálny operačný program

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len  IROP) predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014 - 2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 18. decembra 2014. Globálnym cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu je : prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Stratégia podpory IROP zohľadňuje stratégiu Európa 2020 a prispieva k plneniu jej priorít, najmä k udržateľnému a inkluzívnemu rastu a reflektujúc potreby konkrétnych regiónov smeruje k :

  •  rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť v danom území
  •  a rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni ako predpokladu znižovania prehlbovania medzi a vnútroregionálnych rozdielov prostredníctvom zabezpečenia
  •  efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb zabezpečovaných z miestnej a regionálnej úrovne
  •  a efektívneho využitia vnútorných zdrojov regiónov s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti a kvality života obyvateľov

Celková alokácia Integrovaného regionálneho operačného programu za zdroje EÚ predstavuje 1 754 490 415 EUR

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 28.10.2015 13:48
Upravené: 22.02.2024 08:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001