Aktuality z roku 2021

29.12.2021

Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.
 
28.12.2021

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

       
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC72-2021-74 uzavrel výzvu dňa 27.12.2021. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.
 
21.12.2021

Písomné vyzvanie na predloženie žiadostí o NFP na podporu existujúcich SO pre IROP pri implementácii REACT-EÚ

       
Implementácia REACT-EÚ pre žiadateľov Mesto Košice, Mesto Prešov, Mesto Nitra, Hlavné mesto SR Bratislava, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj a Bratislavský samosprávny kraj č. IROP-PO8-SC82-2021-89.
 
16.12.2021

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2022, verzia 2

       
Riadiaci orgán: Integrovaný regionálny operačný program
 
15.12.2021

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2021-76

       
Počas trvania prvého hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 79 114 878 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 53 900 000 Eur (zdroj EÚ). Pozn.: Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.
 
13.12.2021

Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu efektívnej implementácie IROP pre žiadateľov Košický samosprávny kraj, mesto Košice a mesto Bratislava, kód písomného vyzvania: IROP-PO6-SC61-2021-88

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje Písomné vyzvanie na predloženie žiadostí o NFP na podporu efektívnej implementácie IROP pre žiadateľov Košický samosprávny kraj, mesto Košice a mesto Bratislava, kód písomného vyzvania: IROP-PO6-SC61-2021-88.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.01.2022 15:44
Upravené: 28.01.2022 16:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001