Aktuality z roku 2021

29.01.2021

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy : IROP-PO1-SC121-2019-48.
 
29.01.2021

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy : IROP-PO1-SC11-2019-44.
 
28.01.2021

Oznam pre žiadateľov a prijímateľov NFP v rámci ŠC 2.1.2, ŠC 2.1.3 a ŠC 2.1.4 - Usmernenie k implementácii projektov v čase krízovej situácie – aktualizácia 3

       
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej aj ako „SO pre IROP“ alebo „poskytovateľ“) oznamuje, že aktualizovalo usmernenie č. 4 k implementácii projektov v čase krízovej situácie zapríčinenej ochorením COVID-19.
 
26.01.2021

Funkcionalita určená pre očisťovanie duplicitných/multiciplitných prvkov na úrovni MU programu

       
Z podnetu CKO a v súvislosti so zmenou číselníka merateľných ukazovateľov a s nasadením funkcionality určenej pre očisťovanie duplicitných/multiciplitných prvkov na úrovni MU programu v ITMS2014+ pribudli atribúty:
- zber záznamov jedinečnosti (áno/nie)
- dentifikátor jedinečnosti (IČO/rodné číslo/PSČ/DIČ/Iný).
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.01.2022 15:44
Upravené: 28.01.2022 16:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001