Aktuality z roku 2021

20.10.2021

Aktualizácia č. 13 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 13 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) , kód vyzvania IROP-PO2-SC211-2017-17 .
 
13.10.2021

Výzva na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78.
 
13.10.2021

AKTUALIZÁCIA č. 1 VÝZVY IROP-PO7-SC77-2021-75

       
Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritnú os 7 si Vás dovoľuje informovať, že zverejnil dňa 13.10.2021 AKTUALIZÁCIU č. 1 VÝZVY s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75. Súčasťou vydanej aktualizácie je aj predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z pôvodného termínu 11.11.2021 na nový termín 25.11.2021. Výzva sa predlžuje o dobu potrebnú na zapracovanie úprav uvedených v aktualizácii výzvy.
 
07.10.2021

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

       
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2021-67 plánuje uzavrieť výzvu dňa 08.11.2021, čo je zároveň termín uzávierky 2 hodnotiaceho kola výzvy. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.
 
07.10.2021

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67 k 23.09.2021

       
Ku dňu 17. 09. 2021 bolo predložených 110 ŽoNFP v sume 34 004 300,97 Eur (zdroj EÚ). Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 0 Eur (zdroj EÚ).
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.01.2022 15:44
Upravené: 28.01.2022 16:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001