Aktuality z roku 2021

14.06.2021

Výzva na predkladanie ŽoNFP s názvom: „Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19“ s kódom č.IROP-PO2-SC214-2021-71

       
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19“, kód výzvy IROP-PO2-SC214-2021-71.
 
11.06.2021

Výzva č.5/2021/IOH na výber interných odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č.5/2021/IOH na výber interných odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).
 
07.06.2021

Oznam o zverejnení schémy minimálnej pomoci SVHZ v znení dodatku č. 1 pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti

       
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) zverejňuje „Schému minimálnej pomoci na posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochranu verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19 v znení dodatku č. 1“ evidovanej pod č. DM - 16/2020 (ďalej len „schéma minimálnej pomoci DM SVHZ v znení dodatku č. 1“).
 
27.05.2021

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument
AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej
dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2020-59.
 
27.05.2021

Výzva č. 2/2021/PO2/ŠC2.2.1, ŠC2.2.3 na výber odborných hodnotiteľov

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č.2/2021/PO2/ŠC2.2.1, ŠC2.2.3 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).
Prioritná os:2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
Špecifický cieľ :2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl,2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.01.2022 15:44
Upravené: 28.01.2022 16:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001