Výzva č. 1/2021/PO1 na výber odborných hodnotiteľov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č. 1/2021/PO1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Prioritná os : 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ : 1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 1.2.2. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 17.05.2021 06:00
Upravené: 17.05.2021 16:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról