Výzva č.4/2021/PO4/ŠC4.3.1 na výber odborných hodnotiteľov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č.4/2021/PO4/ŠC4.3.1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Prioritná os :4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania ovzdušia a hluku.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 25.05.2021 06:00
Upravené: 26.05.2021 07:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról