Výzva č.3/2021/PO2/ŠC2.1.1 na výber odborných hodnotiteľov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č.3/2021/PO2/ŠC2.1.1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Prioritná os:2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Špecifický cieľ: 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 25.05.2021 06:00
Upravené: 26.05.2021 07:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról