Aktuality z roku 2019

15.03.2019

Aktualizácia č.3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument
AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy : IROP-PO2-SC221-2018-35 .
 
12.03.2019

Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP pre žiadateľov: Bratislavský SK, Trnavský SK, Trenčiansky SK, Nitriansky SK, Žilinský SK, Košický SK, Prešovský SK č. IROP-PO6-SC61-2019-45 na podporu efektívnej implementácie IROP

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej „RO pre IROP“) vyhlasuje
Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľov: Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, č. IROP-PO6-SC61-2019-45
na podporu efektívnej implementácie IROP.
 
11.03.2019

Informácia pre žiadateľov o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF,kódy výziev: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 a IROP-PO2-SC221-2018-35

       
Informácia pre žiadateľov k výzvam na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kódy výziev: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 a IROP-PO2-SC221-2018-35, o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF.
 
11.03.2019

IInformácia pre žiadateľov o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF, kódy výziev: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7 a IROP-PO2-SC211-2018-34

       
Informácia pre žiadateľov k výzvam na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kódy výziev: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7 a IROP-PO2-SC211-2018-34, o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF.
 
11.03.2019

Informácia pre žiadateľov o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF, kódy výziev: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 a IROP-PO2-SC211-2018-27

       
Informácia pre žiadateľov k výzvam na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kódy výziev: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 a IROP-PO2-SC211-2018-27, o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF.
 
05.03.2019

Záverečné správy výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP-PO2-SC222-2016-13 (2. a 3.kolo)

       
2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.09.2021 13:26
Upravené: 07.09.2021 13:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001