Aktuality z roku 2019

06.12.2019

Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36

       
Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36.
 
27.11.2019

OZNAM PRE PRIJÍMATEĽOV

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program upozorňuje prijímateľov na dodržiavanie Príručky pre prijímateľa, Kap. 6.4.1 Systém predfinancovania písm. B, Etapa zúčtovania poskytnutého predfinancovania bod. Č. 1: „Po poskytnutí predfinancovania je prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každého poskytnutého predfinancovania najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na jeho účet“.
 
19.11.2019

Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP- IROP-PO2-SC223-2019-47

       
V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 09.01.2020, čo je zároveň termín plánovaného uzavretia výzvy pre územie RIÚS Trenčianskeho kraja.
 
19.11.2019

Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní s kódom: IROP-PO2-SC223-2019-47

       
Žiadatelia o NFP, ktorých miesto realizácie projektu sa nenachádza v RIÚS Trenčianskeho kraja, sú naďalej oprávnení predkladať žiadosti o NFP v rámci predmetnej výzvy.
 
19.11.2019

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47, podľa územnej príslušnosti k 04.11.2019

       
Výzva na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47, podľa územnej príslušnosti k 04.11.2019.ostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 10 868 943 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 2 523 799 Eur a územie MFO 8 345 144 Eur.
 
15.11.2019

Upozornenie na povinnosť prijímateľov aktualizovať údaje v ITMS2014+

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „RO pre IROP“) žiada prijímateľov, aby v zmysle znenia „Príručky k procesu verejného obstarávania, zadávanie zákaziek od 18.04.2016 Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 1, 2, 3, 4, 5, verzia 3.1.“ , „Príručky pre prijímateľa integrovaný operačný program 2014 – 2020 verzia: 4.1.“ , „Príručky pre žiadateľa IROP, verzia 3.1“ a ostatných programových dokumentov IROP predložili za účelom najmä zefektívnenia kontrol verejných obstarávaní kompletnú aktualizovanú dokumentáciu z verejných obstarávaní cez ITMS2014+.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.09.2021 13:26
Upravené: 07.09.2021 13:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001