Aktuality z roku 2019

20.05.2019

Oznam č. 4 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16

       
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v UMR Trnavského kraja (typy aktivít a., b. a typ aktivity j.), UMR Nitrianskeho kraja (typ aktivity j.), UMR Trenčianskeho kraja (typy aktivít a., c. až i. a typ aktivity j.), UMR Banskobystrického kraja (typy aktivít a. a b.), UMR Prešovského kraja (typy aktivít a., b., typy aktivít a., c. až i. a typ aktivity j.) a RIÚS Prešovského kraja (typ aktivity j.), že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedených UMR/RIÚS v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 (ďalej len „výzva“) presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených pre vyššie uvedené UMR/RIÚS na výzvu resp. dopyt bol nedostatočný. Z uvedeného dôvodu RO pre IROP plánuje uzavrieť výzvu pre uvedené UMR/RIÚS dňa 09.07.2019. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedené UMR/RIÚS v rámci výzvy.
 
20.05.2019

Uzávierka 9. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

       
Informácia o termíne uzávierky 9. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16.
 
20.05.2019

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov , IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 26.04.2019

       
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 1 671 122 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0 Eur a pre územie MFO 1 671 122 Eur.
 
10.05.2019

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni
v znení aktualizácie č. 3, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.
 
29.04.2019

Záverečná správa výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP-PO2-SC211-2017-17 (5.kolo)

       
2.1.1. Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
 
29.04.2019

Záverečná správa výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP-PO2-SC221-2016-10 (6.kolo)

       
2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.09.2021 13:26
Upravené: 07.09.2021 13:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001