Záverečná správa výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP-PO2-SC211-2017-17 (5.kolo)

2.1.1. Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

- Záverečná správa výzvy - 5 .kolo

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ: 2.1.1. Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni
Posudzované časové obdobie výzvy: 5.kolo (29.05.2018 – 28.08.2018)
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.04.2019 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine