Čestné ceny predsedu KSK za rok 2016

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraj
pri príležitosti  životného jubilea - 50. narodenín, za mimoriadny prínos pre rozvoj regionálnej samosprávy a významný podiel na úspešných investičných akciách.

Prof. Dr. Lambert Tobias Koch
rektor Bergskej univerzity vo Wuppertale
za významný podiel na rozvoji spolupráce Košického regiónu s partnerským mestom Wuppertal

Ing. Mária Wernerová
riaditeľka špecializovaného zariadenia, zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb SUBSIDIUM
pri príležitosti životného jubilea - 60. narodenín, za mimoriadny prínos pri skvalitňovaní sociálnych služieb poskytovaných osobám odkázaným na pomoc druhým

Anton Šandor
starosta obce Nacina Ves
pri príležitosti životného jubilea - 70 rokov, za dlhoročnú aktívnu prácu v komunálnej samospráve

Medzinárodný festival lokálnych televízií "Zlatý žobrák"
za propagáciu Košického samosprávneho kraja, podporu a skvalitňovanie lokálneho televízneho vysielania a za zvyšovanie kultúrneho povedomia prostredníctvom medzinárodných podujatí

Stanislav Obický
honorárny konzul Ukrajiny v Slovenskej republike
za rozvoj spolupráce Košického samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblastnej rady

PhDr. Ladislav Kučera, CSc.
pri príležitosti životného jubilea - 90 rokov, za celoživotnú výchovno-pedagogickú prácu a rozvoj slovenskej jazykovedy

JUDr. Melánia Kolesárová
riaditeľka Kancelárie predsedu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti 60. narodenín, za vysokú odbornosť, spoľahlivosť a zodpovednosť pri dlhoročnom pôsobení v štátnej správe a samospráve v meste Košice a Košickom kraji

Mgr. Blažena Čikošová
riaditeľka SOŠ poľnohospodárska a služieb na vidieku, Kukučínová 23, Košice
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri rozvoji odborného vzdelávania v školstve a príprave žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na strednej odbornej škole Košického samosprávneho kraja

RNDr. Helena Turisová
riadteľka Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40, Košice
pri príležitosti Dňa učiteľov za významný odborný a ľudský prínos pri výchove a vzdelávaní žiakov v odbornom školstve na strednej zdravotníckej škole Košického samosprávneho kraja

Mgr. Zuzana Bobriková
vedúca Referátu pre styk s médiami a verejnosťou Úradu Košického samosprávneho kraja
pri príležitosti 50. narodenín, za dlhoročnú aktívnu prácu v komunálnej a regionálnej samospráve

Mgr. Gabriela Kramáreková
riaditeľka Hvezdárne v Michalovciach
pri príležitosti 60. narodenín, za dlhoročný osobný prínos k popularizácii vedy a vedeckých poznatkov v oblasti astronómie a príbuzných vied

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.09.2021 14:35
Upravené: 08.09.2021 15:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001