Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality podporí projekty na prevenciu kriminality sumou vyše 1,3 mil. €. Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby, ktoré svoje projekty predložia do 14. januára 2016.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na niektprú z nasledovných priorít:

  1. Znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti (najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; počítačová kriminalita; eliminácia propagácie kriminality prostredníctvom všetkých druhov médií; hospodárska a majetková trestná činnosť; korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť;);
  2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (najmä: začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; vytvorenie komplexného prístupu k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových skupinách; zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov);
  3. Prevencia kriminality v rizikových skupinách (najmä: deti a mládež ženy; seniori; rodina; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu – účinnejšia resocializácia páchateľov trestných činov; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti – boj proti recidíve; prevencia páchania trestnej činnosti z rodovo, rasovo a nábožensky motivovanej nenávisti; prevencia páchania trestnej činnosti na LGBT – lesbických, gay, bisexuálnych a transrodových osobách );
  4. Pomoc obetiam trestných činov (najmä: poradenstvo a pomoc obetiam; zvlášť zraniteľné skupiny – deti a mládež, ženy, seniori, národnostné menšiny, obete domáceho násilia.).

Plné znenie výzvy a všetky potrebné tlačivá sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra v časti Dokumenty na stiahnutie.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 09.12.2015 06:00
Upravené: 22.12.2021 15:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001