Prehĺbenie spolupráce pri pomoci ženám, ktoré zažívajú násilie

Inštitút pre výskum práce a rodiny a v rámci neho Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie uzavreli v decembri 2016 memorandum o spolupráci s Košickým samosprávnym krajom v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách a ich deťoch, rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia.

Cieľom memoranda je prehĺbenie odbornej spolupráce pri vytváraní podmienok na skvalitňovanie a rozširovanie ponuky sociálnych služieb pre prevenciu a elimináciu domáceho násilia na ženách, ako aj v oblasti vzdelávania oboch inštitúcií v tejto problematike. Napomáha tiež vytvoreniu multiinštitucionálneho a koordinovaného prístupu v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách na Slovensku.

„Košický samosprávny kraj je príkladom dobrej praxe v oblasti poskytovania špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Už dlhé roky tiež podporuje multiinštituciálny prístup k riešeniu problematiky v spolupráci so ženskými mimovládnymi organizáciami v kraji, preto si podpis memoranda práve s týmto krajom veľmi ceníme,“ hovorí riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Sylvia Porubänová.

„Náš kraj sa vždy snaží poskytnúť podporu znevýhodneným skupinám. Ženy, ktoré zažívajú násilie a sú obeťami domáceho násilia, takouto skupinou nepochybne sú. Preto vítame možnosť ďalšej podpory tejto problematiky v kraji,“ hovorí predseda regionálnej samosprávy Zdenko Trebuľa.

Podobné memorandá o spolupráci inštitút uzatvoril alebo plánuje uzavrieť aj s ostatnými samosprávnymi krajmi a ďalšími inštitúciami, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie spoločného postupu na ochranu žien zažívajúcich násilie a ich detí. Patria medzi ne napríklad Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Policajný zbor SR, Generálna prokuratúra a ďalšie.

Poslaním Koordinačno–metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie je v súlade s Národným akčným plánom na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014 – 2019 vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre danú oblasť.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 10.01.2017 12:27
Upravené: 22.12.2021 16:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001