Poradenské služby v Kancelárii prvého kontaktu každoročne narastajú

Kancelária prvého kontaktu (KPK) Úradu Košického samosprávneho kraja poskytla v roku 2016 služby 2 454 občanom. Služba osobne v priestoroch KPK bola poskytnutá 1 579 občanom, 775 občanov žiadalo poradenstvo telefonicky, 79 občanov emailom a 21 občanom prostredníctvom online poradenstva. Kancelária prvého kontaktu poskytuje komplexné sociálne poradenstvo.

KPK bola na Úrade Košického samosprávneho kraja zriadená v septembri 2010 za účelom poskytovania komplexného sociálneho poradenstva pre všetkých občanov na jednom mieste. Za prvý rok existencie poskytla služby vyše 1 150 občanom. KPK flexibilne reaguje na potreby občanov, preto od marca 2015 aktívne poskytuje poradenstvo aj prostredníctvom live chatu. „Občan má tak možnosť konzultovať z domova či zo zahraničia, šetrí čas potrebný na dopravu, zachováva sa jeho anonymita a diskrétnosť a predovšetkým má rýchlo zabezpečenú odpoveď na jeho otázku,“ potvrdzuje efektívnosť KPK vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK Zuzana Jusková.

V rámci neustáleho zlepšovania a modernizovania poskytovania sociálnych služieb, bola pred kanceláriou KPK od mája 2016 umiestnená E-anketa. E-anketa ako moderný anketový systém realizovaný na tablete (prednastavené otázky s možnosťou výberu odpovede prostredníctvom emotikonov) umožňuje získať jednoduchú a objektívnu spätnú väzbu od občanov na činnosť a kvalitu poskytovaných služieb v KPK. Občania majú možnosť ohodnotiť činnosť KPK aj prostredníctvom dotazníka spokojnosti (prístupný v KPK a na webovej stránke www.vucke.sk v časti Sociálne veci/Kancelária prvého kontaktu). Vyhodnotením dotazníka spokojnosti za rok 2016 a odpovedí z elektronickej E-ankety vyplynulo, že prevažná väčšina občanov, ktorí navštívili KPK bola spokojná s činnosťou a kvalitou poskytovaných služieb a nepodali žiadne návrhy na možné zlepšenie.

V priestoroch KPK majú občania k dispozícii rôzne brožúry, noviny, letáky, zoznamy špecializovaných poradcov, zoznamy konkrétnych zariadení sociálnych služieb, či už verejných alebo neverejných poskytovateľov sociálnych služieb s uvedenou cieľovou skupinou a priemernou mesačnou úhradou za poskytnutú službu v jednotlivých zariadeniach.

KPK aktívne podporuje aj projekt „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji“ a prácu organizácií na podporu ochrany žien pred násilím. V KPK sú distribuované letáky, brožúry a rôzne propagačné materiály pre ženy zažívajúce násilie. Kancelária ďalej informuje aj o rôznych výstavách a podujatiach súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb. V súvislosti so zvyšovaním informovanosti občanov zverejňuje aj letáky a odkazy na webovej stránke týkajúce sa napr. ochrany pred násilím (komisár pre deti, pre osoby so zdravotným postihnutím, národná linka pre ženy zažívajúce násilie).

Najčastejšie sa opakujúce témy týkajúce sa sociálneho poradenstva poskytnutého občanom v KPK boli možnosti umiestnenia v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti KSK, poskytnutie informácii o poskytovateľoch sociálnej služby a o aktuálnych voľných miestach, podávanie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, pomoc pri vypĺňaní uvedených žiadostí, poskytovanie informácií o stave podanej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, možnosti využitia rôznych foriem a druhov sociálnych služieb pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom, napríklad po prepustení z nemocnice, v situácii keď rodinní príslušníci nechcú alebo nemôžu zabezpečiť potrebnú starostlivosť odkázanej osobe, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občanov (bytová otázka, hmotná núdza, bezdomovci, chovanci z detských domovov, informácie o útulkoch, o domove na pol ceste) a ďalšie témy.

Právnické osoby sa najčastejšie informujú o postupe pri zápise do registra poskytovateľov sociálnej služby pre fyzické a právnické osoby.

 

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 09.02.2017 11:00
Upravené: 22.12.2021 16:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001