K násiliu na ženách by sme mali byť citlivejší

Výmena skúseností a rozvíjanie spolupráce v problematike násilia páchaného na ženách je témou odbornej konferencie, ktorú 21. apríla 2016 organizoval Košický samosprávny kraj v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Fenestra, Pomoc rodine, OZ Hana a Kotva. Konferencia sa koná v rámci projektu Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji, ktorý v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie financuje Nórsky finančný mechanizmus a spolufinancuje štátny rozpočet SR.

V niekoľkých moderovaných a panelových diskusiách hovorili o svojich skúsenostiach s podporou a ochranou žien pred násilím, o výzvach a príležitostiach spolupráce zástupkyne mimovládnych organizácií, ktoré sa tejto problematike venujú, ale aj zástupcovia samosprávy, štátnej správy a špecializovaných inštitúcií.

V diskusii o spolupráci v oblasti násilia páchaného na ženách na národnej úrovni hovorila zástupkyňa Inštitútu pre výskum práce a rodiny o štandardoch komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie, reprezentantka Národnej linky pre ženy prezentovala skúsenosti s poskytovaním podpory ženám zažívajúcim násilie. Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie predstavilo postupy a systém multiinštitucionálnej spolupráce v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách na národnej úrovni.

Účastníci a účastníčky konferencie chcú ďalej spolupracovať aj v pracovnej skupine na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Košiciach. Sú v nej zastúpené rôzne inštitúcie - úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košický samosprávny kraj, Mesto Košice, Mestská časť Košice –Juh, Odbor kriminálnej polície, Okresné riaditeľstvo PZ Košice i Komunitné centrum Luník IX.

„V projekte, ktorý podporil Nórsky finančný mechanizmus chceme prispieť k lepšej dostupnosti a k zlepšeniu kvality špecifických služieb pre ženy zažívajúce rodovo podmienené partnerské násilie a ich deti v Košickom samosprávnom kraji,“ hovorí vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Zuzana Jusková. „Naše služby budú v súlade s medzinárodnými a národnými dokumentmi a minimálnymi štandardami Rady Európy. Napriek tomu, že KSK má v rovine minimálnych štandardov Rady Európy ešte stále rezervu, na našom území je najväčší počet špecializovaných poradenských centier a špecializované zariadenie núdzového bývania v porovnaní s ostatnými samosprávnymi krajmi na Slovensku.“

Medzi aktivitami projektu, ktorého celkové oprávnené výdavky sú takmer 296 tisíc eur, bude sa realizovať do roku 2017 a podporovať ďalších päť rokov, je napríklad posilnenie kapacít kancelárie prvého kontaktu KSK. Zlepšiť by sa mala kvalita a dostupnosť špecializovaného sociálneho poradenstva pre rôzne cieľové skupiny - sociálne, psychologické, právne, ekonomické poradenstvo, právna pomoc, pomoc pre deti, podporné skupiny, kultúrno-výchovná činnosť pre deti v zariadení núdzového bývania a pod. Pribudnúť by mali aj nové formy poradenstva: telefonické, mailové, osobné, sprevádzanie, mobilné poradenstvo v okresoch KSK, kde tieto služby nie sú dostupné a pod.

Dôležitou zložkou účinnej ochrany a pomoci je aj spolupráca medzi inštitúciami. „Na to, aby ženy zažívajúce násilie a ich deti našli rýchlu a účinnú pomoc, je potrebné aby pracovníci a pracovníčky štátnych a verejných inštitúcií vedeli citlivo reagovať na problematiku násilia a mali prístup k informáciám. To ich treba naučiť,“ pripomína Zuzana Jusková.

Medzi ženy sa dostanú aj informačné letáky o miestach pomoci v KSK. Budú sa distribuovať aj do inštitúcií, v ktorých ženy obvykle hľadajú pomoc, takže aj inštitúcie budú vedieť ženy priamo nasmerovať na špecializovanú pomoc. Pripravuje sa aj brožúra pre inštitúcie, ktorá prispeje k rozvoju zručností odborníčok a odborníkov z inštitúcií vo vzťahu k účinnej ochrane a pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.

Zaujímavou aktivitou budú aj divadelné predstavenia pre deti i mladých ľudí, po ktorých bude nasledovať diskusia o násilí v partnerských vzťahoch. Cieľom je zvýšiť citlivosť a informovanosť detí a mladých ľudí o rodovo podmienenom partnerskom násilí. Z grantu pribudne aj oplotenie bezpečného ženského domu.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 21.04.2016 15:00
Upravené: 22.12.2021 15:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001