Rekonštrukcia v Domove sociálnych služieb DOMKO pokračuje druhou etapou

Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s Národným kontaktným bodom Úradu vlády SR vďaka čerpaniu finančných prostriedkov zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu pokračuje v 2.etape obnovy Domova sociálnych služieb (DSS) DOMKO v Parku mládeže v Košiciach v rámci projektu „Vstúpte k nám“. Stavenisko dnes odovzdali zhotoviteľovi firme DAG Slovakia, a.s. Prešov. Úplná obnova zariadenia sociálnych služieb má byť ukončená do 30.júna 2016.

Vchod s časťou rekonštruovanej budovyRekonštrukcia objektu bola rozdelená do dvoch etáp. Prvá riešila rekonštrukciu súčasného objektu DSS a jeho nadstavbu o jedno podlažie. Vytvoril sa tým priestor na poskytovanie pobytovej služby – týždenného pobytu pre desať klientov. Druhá etapa (prístavba objektu s kuchyňou, jedálňou – spoločenskou miestnosťou s kapacitou sto miest a administratívnymi priestormi) bola rozdelené na dve časti.

Tzv. II.a) etapa zahŕňala technológiu práčovne, odpojenie od existujúcej plynovej prípojky, elektrickú prípojku, parkovisko, pešie komunikácie a prístupovú komunikáciu s parkovacími miestami pre obyvateľov sídliska pri zariadení DOMKO. Táto etapa je už zrealizovaná a klienti a zamestnanci zariadenia sú vo vynovených priestoroch od októbra 2014.

V tzv. II.b) etape, ktorá sa začína dnes odovzdaním staveniska, sa počíta s dostavbou kuchyne, jedálne, interiéru, plynovodnej prípojky, pešej komunikácie, ihriska, altánku a zrealizuje sa výsadba v parku spolu s drobnou architektúrou. V procese verejného obstarávania sa oproti plánu podarilo usporiť vyše 133 tisíc eur. Vďaka úspore a kurzovému rozdielu (švajčiarsky frank vs. euro) je k dispozícii cca 200 tisíc eur, ktoré bude možné použiť na financovanie II.b) etapy. Vysúťažená cena pre úspešného dodávateľa DAG Slovakia, a.s. Prešov je 614 903,31 €. Rozdiel cca 400 tisíc eur uhradí Košický samosprávny kraj. Na dofinancovanie II.b) etapy chce KSK využiť prostriedky z predaja svojho majetku.

Po dokončení rekonštrukcie v celom rozsahu prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci zariadenia získajú plnohodnotný priestor budovy, ale aj upravenú a bezpečnú záhradu pre športové a rekreačné využitie.

Klienti sa tešia na nové priestoryNa rekonštrukciu priestorov, ktoré využívajú hendikepované deti a mládež Košický samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom zariadenia, získal prostriedky zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu a od Vlády SR cez projekt „Vstúpte k nám..“. Ide o unikátne spojenie neinvestičného a investičného zámeru.

Takto postavený projekt presvedčil donora, aby podporil žiadateľa. Cieľom projektu v investičnej časti bola rekonštrukcia objektu na ploche vyše 1577 m² a zníženie energetickej náročnosti prevádzky zariadenia o vyše 50 percent oproti roku 2010. Skvalitnenie podmienok umožní poskytovanie deviatich denných aktivít. Denná kapacita zariadenia je 60 klientov. Ďalší desiati prijímatelia sociálnych služieb môžu využívať novú týždennú pobytovú službu. V neinvestičnej časti DOMKO v rámci projektu pripravil v roku 2013 Blumiádu, čo sú tradičné celoslovenské zábavno-pohybové hry mentálne postihnutých ľudí z domovov sociálnych služieb pre 120 účastníkov.

Domov sociálnych služieb DOMKO poskytuje pomoc pri odkázanosti, stravovanie, sociálne poradenstvo, výchovnú starostlivosť, pracovnú terapiu, kultúrnu, záujmovú a terapeutickú činnosť. Uplatňuje tvorivo – humanistickú výchovu, rešpektuje zvláštnosti každého jedinca a posilňuje jeho jedinečnosti sebarealizácie. DOMKO vyniká pestrou ponukou terapeutických a záujmových činností, ako je arteterapia, ergoterapia, dramatoterapia, muzikoterpia, canisterapia, biblioterapia. V terapeutickej činnosti dominuje arteterapia, ktorá je zameraná na rozvoj talentu pri umeleckom spracovaní fotografií a výtvarného cítenia.

DOMKO vydáva časopis Kľúčik, v ktorom klienti prezentujú svoje zážitky zo skupín a diania okolo seba. Veľmi dobre pracuje fotografický krúžok, ktorý svoju tvorbu prezentuje na výstavách a vernisážach na území celého Slovenska (v sídlach ministerstva dopravy, životného prostredia, financií, školstva, v Slovenskej národnej galérii, na Úrade vlády SR a pod.). Divadelný súbor klientov Domko pripravuje predstavenia a zúčastňuje sa na súťažiach a prehliadkach. Klienti sa venujú aj športu - plávaniu, stolnému tenisu, futbalu či florbalu. Na viacerých projektoch spolupracuje so Školou úžitkového výtvarníctva a rôznymi nadáciami. O úspechoch, projektoch a aktivitách zariadenia sa verejnosť môže dozvedieť aj z kalendárov, brožúrok a letákov, či webstránky zariadenia.

Zariadenie vzniklo v roku 1965 ako Ústav sociálnej starostlivosti s denným pobytom pre 20 detí a mládež s mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 26 rokov na Svätoplukovej ulici. Rozšírením kapacity o 20 miest na Kmeťovej ulici (v roku 1988) a o 40 miest v Parku mládeže (v roku 1991) vznikol súčasný Domov sociálnych služieb. Od júla 2002 je zriaďovateľom domova Košický samosprávny kraj.

Činnosť s klientmi sa zameriava na sociálnu rehabilitáciu. Tá je orientovaná na sebaobsluhu, nácvik sociálneho správania v obchode, na pošte, komunikáciu s úradmi a integráciu do komunity. Pomocou pracovnej terapie získavajú maximálnu samostatnosť a nezávislosť v domácom i sociálnom prostredí – pracujú v dielni, v záhrade, robia ručné práce, tkajú, vyrábajú darčekové predmety i predmety dennej potreby. „V sociálnom poradenstve hľadáme rozličné formy pomoci klientom, ale aj ich rodinám. Dobrá spolupráca s celými rodinami je veľmi dôležitá, pretože do tvorby rozvojového plánu klienta sa zapojí viac ľudí. S hendikepom sa potrebujú vyrovnať nielen klienti, ale aj ich rodiny Tie sa zúčastňujú aj na našich podujatiach, fandia nám, podporujú nás, sú súčasťou celej komunity,“ dodáva Ing. Martin Vatra.

Víziou DSS DOMKO je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb zachovaním charakteru domova ako denného zariadenia pre ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí žijú vo svojich rodinách bez obmedzenia veku. Rodiny tak ostávajú funkčné a klienti prežijú svoj život v prirodzenom prostredí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 24.07.2015 11:00
Upravené: 22.12.2021 15:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001