Projekt CESTA je rodina, starostlivosť, život

Komplexná starostlivosť o deti a mladistvých s najvyšším stupňom postihnutia, ktorá spája charakter domácej opatery s kvalitnými službami a vysokým stupňom socializácie klientov, je cieľom projektu Domova sociálnych služieb Slovenského Červeného kríža v Košiciach. Jeho realizáciu, ktorá je vo finálnej fáze, podporila Švajčiarska konfederácia, Slovenská republika a Územný spolok SČK Košice - mesto. Košický samosprávny kraj poskytuje zariadeniu na základe zmluvy finančný príspevok pre klientov aj na prevádzku.

TerapieProjekt „CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti“ sa realizuje v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie. Cesta, to je rodina, starostlivosť, život - celoživotná cesta multidisciplinárnej starostlivosti rodiny a odborníkov. Partnermi projektu sú Spojená škola na Vojenskej ulici v Košiciach a švajčiarska Nadácia pre bývanie mladých ľudí so zdravotným postihnutím (Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte). Celkové náklady projektu sú 1 020 587 eur, realizuje sa od februára 2012 do júna 2015.

Hlavným cieľom je zaviesť a otestovať pilotný systém komplexnej starostlivosti, ktorý funkčne a obsahovo prepojí kvalitu domácej starostlivosti, rozsah schopnosti socializácie a kvalitu sociálnych služieb v spomínanom zariadení. Systém obsahuje nielen vysoko kvalitnú starostlivosť o klientov budovaním odborného personálu, poskytovaním podpory a školiacich aktivít rodinným príslušníkom, študentom, ale znamenal aj realizáciu nevyhnutných stavebných úprav a prístavby. Tie zvýšia bezpečnosť prístupu k zariadeniu a bezbariérovosť priestorov, prepoja a rozšíria ich tak, aby sa tu mohli realizovať služby Centra.

„Preambula švajčiarskej ústavy hovorí o tom, že spoločnosť by mala byť hodnotená podľa toho, ako sa vie postarať o najslabších. Tento projekt umožní výrazné zlepšenie služieb. Červený kríž je veľmi kvalitný partner, ktorý peniaze dobre zhodnotil. Naša pomoc je veľmi dobre investovaná,“ skonštatoval Ulrich Stürzinger zo Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spolprácu.

„Pre našu krajinu je tradičná spolupráca s partnermi v humanitárnej oblasti. Humanitárny postoj k životu je u nás všeobecným princípom. Aj preto podporujeme na východnom Slovensku viacero takýchto projektov. Vďaka patrí všetkým partnerom za výbornú implementáciu,“ dodal veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie Alexander Wittwer.

Otvorenie„Úrad vlády je prostredníkom pri rokovaniach medzi Švajčiarskou konfederáciou a prijímateľmi pomoci. Implementovali sme spolu 19 individuálnych projektov. Spolupráca bola veľmi flexibilná a úprimná. Snažili sme sa, aby prijímatelia dostali to, čo je pre nich dôležité. Nezanedbávali sme ani overovanie, ale nekládli sme zbytočné prekážky realizácii,“ povedal Ivan Ivančin z Úradu vlády SR.

Územný spolok Slovenského Červeného kríža Košice – mesto už od roku 2003 poskytuje sociálne služby pre deti a mladistvých s najťažším stupňom postihnutia (5. a 6. stupeň v zmysle zákona o sociálnych službách). V Domove sociálnych služieb ambulantnou formou poskytuje zaopatrenie, sociálnu rehabilitáciu, špecifické terapie (ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia), služby pediatra (fyziatra, fyzioterapia a liečebná rehabilitácia vo forme odborného zdravotného pracoviska), služby psychológa, pediatra – neurológa, sociálne poradenstvo, výchovu a vzdelávanie v elokovanej triede špeciálnej základnej školy, záujmovú a kultúrnu činnosť s integráciou klientov do každodenných činností.

BudovaDomov rodinného typu má kapacitu 20 klientov, v závislosti od potrebného rozsahu starostlivosti, ktorá je od 20 do 40 hodín týždenne. Poskytuje komplexné sociálne, rehabilitačné, stravovacie (diétne), vzdelávacie, výchovné a záujmové aktivity s individuálnym prístupom pre klientov. V súčasnosti poskytuje pod jednou strechou komplexné služby pre 18 klientov. Ich vekový priemer je 18 rokov. Všetci klienti majú kombinované postihnutia, časté epileptické záchvaty, osem je nehovoriacich, šesť z nich vyžaduje kŕmenie, sedem používa plienky a štyria sú imobilní.

Projekt CESTA má tri hlavné aktivity. Prvou je mobilizácia a budovanie odborných kapacít, druhou stavebné úpravy a prístavba a treťou dovybavenie existujúcich a zavedenie nových služieb.

Budovanie odborných kapacít zahrnulo osem odborných seminárov pre ľudí, ktorí v regióne pracujú v sociálnej oblasti, školstve a zdravotníctve. Ďalej deväť individuálnych kurzov pre pracovníkov DSS zameraných na sociálnu rehabilitáciu, špeciálne poradenstvo, supervíziu, špecializované sociálne poradenstvo a ďalšie zručnosti. Štyri semináre boli určené pre študentov, dobrovoľníkov a dva diskusné semináre pre rodičov.

„Stavebné úpravy priniesli rekonštrukciu, rozšírenie a dobudovanie priestorov z 286 na 1067 m². Zahrnuli zateplenie, výmenu okien, dverí, podláh, nové vykurovanie, zrekonštruované sociálne zariadenia, tri nové toalety pre imobilných. Pribudla nová miestnosť na hydroterapiu, nová kuchyňa so zázemím a jedáleň, priestory na terapie a spoločenská miestnosť v podkroví, nový komunikačný priestor vrátane šatní. Vstup do priestorov vyhradených iba pre klientov a do výťahu v podkroví je kódovaný. Veľkú radosť máme aj z exteriérových úprav. Na dvore s bezbariérovým prístupom je pružná plocha s pergolou na tienenie, pribudla záhrada s úpravou gardenterapiu, canisterapia, cvičenia a relax,“ hovorí riaditeľka Územného spolku SČK Košice – mesto Lucia Cangárová.

Z ľava J.E. Alexander Wittwer, Ulrich Stürzinger, Lucia Cangárová, Ivan Ivančin

Klienti zariadenia budú mať kvalitnejšie služby vďaka tretej aktivite, ktorou sa podarilo dovybaviť existujúce služby a zaviesť niekoľko nových. Pribudlo vybavenie na ergoterapiu, oxygenoterapiu, arómaterapiu. Na rehabilitáciu bude slúžiť elektroliečba, laser, magnetoterapia, trakcia, hydroterapia, liečebný trenažér, infrasauna, lymfodrenáž a ďalšie. Domov z projektu získal aj špičkové vybavenie na cvičenie podľa TheraSuit metodiky. Pribudlo aj vybavenie na prípravu diétneho stravovania s kapacitou sto jedál denne, na výdaj aj expedíciu stravy.

„Náš projekt znamená výrazné zlepšenie kvality a efektívnosti prevádzky,“ konštatuje Lucia Cangárová. „Dokážeme o 30 percent zvýšiť kapacitu zariadenia, podstatná časť (okolo 750 m²) slúži výlučne pre zariadenie. Učebne a jedáleň budeme využívať aj na ďalšie aktivity v rámci udržateľnosti projektu. Lepšie podmienky na pravidelné mesačné konzultácie budú mať lekári z odboru fyzioterapia, neurológia, psychológia. Vďaka novej jedálni sme mohli na KSK zaregistrovať novú sociálnu službu. Komplexnosť služieb môžeme demonštrovať aj spoluprácou so Spojenou školou na Vojenskej ulici v Košiciach, ktorá priamo v domove vzdeláva klientov v dvoch elokovaných triedach. Výchovno-terapeutické aktivity budú doplnené o tvorivú dielňu, prácu s hlinou, keramickú piecku. Dôležitou súčasťou je zapájanie dobrovoľníkov a praxujúcich študentov, ktorí budú pomáhať v zariadení aj rodinám. Domov sa aj vďaka projektu stane kontaktným a poradenským miestom pre celý región. Bude poskytovať špecializované sociálne poradenstvo akreditované ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. “

Košický samosprávny kraj poskytne v roku 2015 Územnému spolku Slovenského Červeného kríža finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v tomto Domove sociálnych služieb celkovej výške 65 711 eur.

Sociálno-zdravotný Dom Červeného kríža v Košiciach sídlil na Komenského 19 od roku 1930. V roku 2003 tu v obmedzených podmienkach vznikol Domov sociálnych služieb SČK pre deti a mládež s ťažkým zdravotným postihnutím s kapacitou 15 klientov.

Kontakt:
MVDr. Lucia Cangárová, Územný spolok SČK, Komenského 19, 040 01 Košice
055 / 622 48 68, riaditel.ke@redcross.sk, kosice@redcross.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 15.04.2015 12:00
Upravené: 22.12.2021 15:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001