DOMKO má 50 rokov

Domov sociálnych služieb DOMKO v Košiciach oslavuje 50 rokov existencie. Pripomína si ich v stredu 23. septembra o 16. hodine slávnostným programom v Historickej radnici na Hlavnej ulici v Košiciach. Jeho súčasťou je predstavenie publikácie o domove a hudobného nosiča, ktorý nahrali klienti.

Zo slávnostného vystúpeniaDOMKO poskytuje sociálne služby deťom a dospelým odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby ambulantnou formou. Poskytuje aj stravovanie, sociálne poradenstvo, výchovnú starostlivosť, pracovnú terapiu, kultúrnu, záujmovú a terapeutickú činnosť. Uplatňuje tvorivo – humanistickú výchovu, rešpektuje zvláštnosti každého jedinca a posilňuje jeho jedinečnosti sebarealizácie.

Zariadenie vzniklo v roku 1965 ako Ústav sociálnej starostlivosti s denným pobytom pre 20 detí a mládež s mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 26 rokov na Svätoplukovej ulici. Rozšírením kapacity o 20 miest na Kmeťovej ulici (v roku 1988) a o 40 miest v Parku mládeže (v roku 1991) vznikol súčasný Domov sociálnych služieb. Od júla 2002 je zriaďovateľom domova Košický samosprávny kraj. Po rozsiahlej rekonštrukcii sú v súčasnosti všetky pracoviská spojené na jednej adrese – v Parku mládeže v mestskej časti Košice - Sever. Poskytuje služby 60 klientom v dennej a 10 v týždennej forme.

Činnosť s klientmi sa zameriava na sociálnu rehabilitáciu. Tá je orientovaná na sebaobsluhu, nácvik sociálneho správania v obchode, na pošte, komunikáciu s úradmi a integráciu do komunity. Pomocou pracovnej terapie získavajú maximálnu samostatnosť a nezávislosť v domácom i sociálnom prostredí – pracujú v dielni, v záhrade, robia ručné práce, tkajú, vyrábajú darčekové predmety i predmety dennej potreby.

„V sociálnom poradenstve hľadáme rozličné formy pomoci klientom, ale aj ich rodinám. Dobrá spolupráca s celými rodinami je veľmi dôležitá, pretože do tvorby rozvojového plánu klienta sa zapojí viac ľudí. S hendikepom sa potrebujú vyrovnať nielen klienti, ale aj ich rodiny Tie sa zúčastňujú aj na našich podujatiach, fandia nám, podporujú nás, sú súčasťou celej komunity,“ dodáva riaditeľ domova sociálnych služieb DOMKO Ing. Martin Vatra.

DOMKO vyniká pestrou ponukou terapeutických a záujmových činností, ako je arteterapia, ergoterapia, dramatoterapia, muzikoterpia, canisterapia, biblioterapia. V terapeutickej činnosti dominuje arteterapia, ktorá je zameraná na rozvoj talentu pri umeleckom spracovaní fotografií a výtvarného cítenia. DOMKO vydáva časopis Kľúčik, v ktorom klienti prezentujú svoje zážitky zo skupín a diania okolo seba. Veľmi dobre pracuje fotografický krúžok, ktorý svoju tvorbu prezentuje na výstavách a vernisážach na území celého Slovenska (v sídlach ministerstva dopravy, životného prostredia, financií, školstva, v Slovenskej národnej galérii, na Úrade vlády SR a pod.). Divadelný súbor klientov Domko pripravuje predstavenia a zúčastňuje sa na súťažiach a prehliadkach. Klienti sa venujú aj športu - plávaniu, stolnému tenisu, futbalu či florbalu. Na viacerých projektoch spolupracuje so Školou úžitkového výtvarníctva a rôznymi nadáciami.

Víziou DSS DOMKO je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb zachovaním charakteru domova ako denného zariadenia pre ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí žijú vo svojich rodinách bez obmedzenia veku. Rodiny tak ostávajú funkčné a klienti prežijú svoj život v prirodzenom prostredí. Zariadenie vyhľadávajú mnohí prijímatelia sociálnych služieb a ich rodiny, pretože jeho pracovníci ponúkajú vysokú kvalitu v prístupe ku klientom, rešpektujú ich osobnosti a rozvíjajú ich danosti.

Výrazné zlepšenie podmienok v zariadení priniesol projekt Vstúpte k nám..., na ktorý zriaďovateľ – Košický samosprávny kraj - získal prostriedky zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu (1 072 926 eur) a od Vlády SR (189 340 eur). Projekt Vstúpte k nám... bol unikátnym spojením neinvestičného a investičného zámeru. Takto postavený projekt presvedčil donora, aby podporil žiadateľa. Cieľom projektu v investičnej časti bola rekonštrukcia objektu na ploche vyše 1577 m² a zníženie energetickej náročnosti prevádzky zariadenia o vyše 50 percent oproti roku 2010. Skvalitnenie podmienok umožní poskytovanie deviatich denných aktivít. Denná kapacita zariadenia je 60 klientov. Ďalší desiati prijímatelia sociálnych služieb môžu využívať novú týždennú pobytovú službu. Dôležitú časť projektu tvorili vzdelávacie aktivity - 70 zamestnancov všetkých zariadení sociálnych služieb zriadených KSK absolvovalo školenia v oblasti supervízie.

V júli tohto roku začali práce na druhej etape rekonštrukcie, ktorú tvorí dostavba kuchyne, jedálne a administratívnych priestorov, plynovodnej prípojky, pešej komunikácie, ihriska, altánku a zrealizuje sa výsadba v parku spolu s drobnou architektúrou. V procese verejného obstarávania sa oproti plánu podarilo usporiť vyše 133 tisíc eur. Vďaka úspore a kurzovému rozdielu (švajčiarsky frank vs. euro) je k dispozícii cca 200 tisíc eur, ktoré bude možné použiť na financovanie tejto etapy. Vysúťažená cena pre úspešného dodávateľa DAG Slovakia, a.s. Prešov je 614 903,31 €. Rozdiel cca 400 tisíc eur uhradí Košický samosprávny kraj. Po dokončení rekonštrukcie v celom rozsahu prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci zariadenia získajú plnohodnotný priestor budovy, ale aj upravenú a bezpečnú záhradu pre športové a rekreačné využitie.

Viac informácií na stránke DSS DOMKO

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 23.09.2015 12:12
Upravené: 22.12.2021 15:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001