DOMKO je už doma

Košický Domov sociálnych služieb DOMKO má vďaka podpore Švajčiarskeho finančného mechanizmu lepšie priestory a môže poskytovať kvalitnejšie služby.

Zrekonštruované zariadenie sociálnych služieb v Parku mládeže v Košiciach opäť slúži klientom. V stredu 28. januára 2015 slávnostne otvorili vynovené priestory zariadenia, Zrekonštruované priestory sa už plnohodnotne využívajúktoré využívajú hendikepované deti a mladí ľudia. Košický samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom zariadenia, získal prostriedky zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu a od Vlády SR prostredníctvom projektu Vstúpte k nám...

V Domove sociálnych služieb DOMKO, ktorý sídli v Parku mládeže 3 v Košiciach, sa vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce zlepšila kvalita života klientov i kvalita poskytovaných sociálnych služieb. Celkový schválený príspevok Švajčiarskej konfederácie (85 %) je 1 072 926 eur a príspevok zo štátneho rozpočtu SR (15 %) 189 340 eur. Doterajšie náklady na I. etapu a časť druhej etapy boli spolu takmer 885 tisíc eur. Zhotoviteľom stavby bola na základe verejného obstarávania spoločnosť UNISTAV s.r.o. Prešov.

Zrekonštruované priestory sa už plnohodnotne využívajúProjekt Vstúpte k nám... je unikátnym spojením neinvestičného a investičného zámeru. Takto postavený projekt presvedčil donora, aby podporil žiadateľa. Cieľom projektu v investičnej časti bola rekonštrukcia objektu na ploche vyše 1577 m² a zníženie energetickej náročnosti prevádzky zariadenia o vyše 50 percent oproti roku 2010. Skvalitnenie podmienok umožní poskytovanie deviatich denných aktivít. Denná kapacita zariadenia je 60 klientov. Ďalší desiati prijímatelia sociálnych služieb môžu využívať novú týždennú pobytovú službu. V neinvestičnej časti DOMKO v rámci projektu pripravil v roku 2013 Blumiádu, čo sú tradičné celoslovenské zábavno-pohybové hry mentálne postihnutých ľudí z domovov sociálnych služieb pre 120 účastníkov. Vďaka kalendárom, brožúrkam a letákom sa o zariadení môže dozvedieť množstvo ľudí a subjektov. Veľmi dôležitú časť projektu tvoria vzdelávacie aktivity - 70 zamestnancov všetkých zariadení sociálnych služieb zriadených KSK absolvovalo školenia v oblasti supervízie. Supervízia by mala zamestnancom zariadení sociálnych služieb pomôcť vyhnúť sa prirodzenému syndrómu vyhorenia, získavať iný pohľad na problémy, zvládať náročné pracovné podmienky, hľadať riešenia v zložitých situáciách, čo sa prejaví na lepšej práci s klientmi a ich rodinami.

Zrekonštruované priestory sa už plnohodnotne využívajúRekonštrukcia objektu bola rozdelená do dvoch etáp. Prvá riešila rekonštrukciu súčasného objektu DSS a jeho nadstavbu o jedno podlažie. Vytvoril sa tým priestor na poskytovanie pobytovej služby – týždenného pobytu pre desať klientov. Druhá etapa (prístavba objektu s kuchyňou, jedálňou – spoločenskou miestnosťou s kapacitou sto miest a administratívnymi priestormi) bola rozdelené na dve časti. Tzv. II.a) etapa zahŕňala technológiu práčovne, odpojenie od existujúcej plynovej prípojky, elektrickú prípojku, parkovisko, pešie komunikácie a prístupovú komunikáciu s parkovacími miestami pre obyvateľov sídliska pri zariadení DOMKO. V tzv. II.b) etape sa počíta s dostavbou kuchyne, jedálne a administratívnych priestorov. Práce na tejto etape budú pokračovať kontinuálne.

V procese verejného obstarávania sa oproti plánu podarilo usporiť vyše 133 tisíc eur. Časť prostriedkov bola použitá na interiérové vybavenie a financovanie prác, ktoré boli identifikované počas realizácie. Vďaka úspore a disponibilnej rezerve je k dispozícii okolo 100 tisíc eur, ktoré bude možné použiť na financovanie II.b) etapy – teda dostavby kuchyne, jedálne a administratívnych priestorov. Úrad vlády ako Národný kontaktný bod súhlasil s použitím rezervy, ak Košický samosprávny kraj zabezpečí ďalšie prostriedky na ukončenie celej etapy. Na dofinancovanie II.b) etapy chce KSK využiť prostriedky z predaja svojho majetku. Po dokončení rekonštrukcie v celom rozsahu prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci zariadenia získajú plnohodnotný priestor budovy, ale aj upravenú a bezpečnú záhradu pre športové a rekreačné využitie a to aj pre občanov mesta Košice.

Domov sociálnych služieb DOMKO sídlil doteraz v dvoch objektoch na ulici Park mládeže 3 a Kmeťova 30 v Košiciach a mal kapacitu 60 osôb (40+20). Riaditeľom zariadenia je Ing. Martin Vatra. Poskytuje sociálne služby deťom a dospelým odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby ambulantnou formou. Neposkytoval sociálnu službu ako pobytovú – týždennú, hoci záujem klientov a ich rodín o využívanie takejto formy existoval. V rodinách dochádza k prirodzenému starnutiu rodičov, ktorí sa starajú o postihnuté dieťa a prichádzajú situácie, keď treba riešiť viacdňovú starostlivosť o hendikepovaného člena – napríklad pri náhlej hospitalizácii rodiča. Klienti mali doteraz k dispozícii priestory na výchovu, učebne, dielne. Jedáleň slúžila zároveň ako spoločenská miestnosť, aj ako relaxačná a pracovná miestnosť. Dielňa na pracovnú terapiu sa dala využívať iba mimo vykurovacieho obdobia, pretože nemala radiátory. Zariadenie nemalo priestor, v ktorom by sa mohli stretnúť klienti, rodinní príslušníci a zamestnanci spoločne. Chýbala spoločenská či komunitná miestnosť. Keďže objekt bol pôvodne postavený ako detské jasle, potreboval rekonštrukciu z dôvodu neúčelnosti a havarijného stavu.

Strihanie páskyNapriek nevyhovujúcim podmienkam Domov sociálnych služieb DOMKO vyhľadávajú mnohí prijímatelia sociálnych služieb a ich rodiny, pretože jeho pracovníci ponúkajú vysokú kvalitu v prístupe ku klientom, rešpektujú ich osobnosti a rozvíjajú ich danosti. Zlepšenie podmienok naplní cieľ projektu - zlepšiť kvalitu života klientov a kvalitu poskytovaných služieb a lepšie podmienky poskytnúť aj zamestnancov zariadenia. Dôležitým cieľom je aj zavedenie systému supervízie a zvyšovanie odborných zručností personálu nielen tohto, ale viacerých zariadení sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj.

Domov sociálnych služieb DOMKO poskytuje pomoc pri odkázanosti, stravovanie, sociálne poradenstvo, výchovnú starostlivosť, pracovnú terapiu, kultúrnu, záujmovú a terapeutickú činnosť. Uplatňuje tvorivo – humanistickú výchovu, rešpektuje zvláštnosti každého jedinca a posilňuje jeho jedinečnosti sebarealizácie. DOMKO vyniká pestrou ponukou terapeutických a záujmových činností, ako je arteterapia, ergoterapia, dramatoterapia, muzikoterpia, canisterapia, biblioterapia. V terapeutickej činnosti dominuje arteterapia, ktorá je zameraná na rozvoj talentu pri umeleckom spracovaní fotografií a výtvarného cítenia. DOMKO vydáva časopis Kľúčik, v ktorom klienti prezentujú svoje zážitky zo skupín a diania okolo seba. Veľmi dobre pracuje fotografický krúžok, ktorý svoju tvorbu prezentuje na výstavách a vernisážach na území celého Slovenska (v sídlach ministerstva dopravy, životného prostredia, financií, školstva, v Slovenskej národnej galérii, na Úrade vlády SR a pod.). Divadelný súbor klientov Domko pripravuje predstavenia a zúčastňuje sa na súťažiach a prehliadkach. Klienti sa venujú aj športu - plávaniu, stolnému tenisu, futbalu či florbalu. Na viacerých projektoch spolupracuje so Školou úžitkového výtvarníctva a rôznymi nadáciami.

Zariadenie vzniklo v roku 1965 ako Ústav sociálnej starostlivosti s denným pobytom pre 20 detí a mládež s mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 26 rokov na Svätoplukovej ulici. Rozšírením kapacity o 20 miest na Kmeťovej ulici (v roku 1988) a o 40 miest v Parku mládeže (v roku 1991) vznikol súčasný Domov sociálnych služieb. Od júla 2002 je zriaďovateľom domova Košický samosprávny kraj.

Činnosť s klientmi sa zameriava na sociálnu rehabilitáciu. Tá je orientovaná na sebaobsluhu, nácvik sociálneho správania v obchode, na pošte, komunikáciu s úradmi a integráciu do komunity. Pomocou pracovnej terapie získavajú maximálnu samostatnosť a nezávislosť v domácom i sociálnom prostredí – pracujú v dielni, v záhrade, robia ručné práce, tkajú, vyrábajú darčekové predmety i predmety dennej potreby. „V sociálnom poradenstve hľadáme rozličné formy pomoci klientom, ale aj ich rodinám. Dobrá spolupráca s celými rodinami je veľmi dôležitá, pretože do tvorby rozvojového plánu klienta sa zapojí viac ľudí. S hendikepom sa potrebujú vyrovnať nielen klienti, ale aj ich rodiny Tie sa zúčastňujú aj na našich podujatiach, fandia nám, podporujú nás, sú súčasťou celej komunity,“ dodáva Ing. Martin Vatra.

Víziou DSS DOMKO je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb zachovaním charakteru domova ako denného zariadenia pre ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí žijú vo svojich rodinách bez obmedzenia veku. Rodiny tak ostávajú funkčné a klienti prežijú svoj život v prirodzenom prostredí.

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 28.01.2015 06:00
Upravené: 22.12.2021 14:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001