Moderné a efektívne sociálne služby s podporou švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Konferenciu Inter pares - Najlepšia prax z poskytovania sociálnych služieb osobám s postihnutím, organizuje v dňoch 12. - 13. novembra 2014 v Košiciach Úrad vlády SR – Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov, v spolupráci s veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie a Košickým samosprávnym krajom.

Príbeh 17-ročného chlapca s onkologickým ochorením (Hodgkinov lymfom), objektívnym vyšetrením z júla 2012 uznaný ako nechodiaci: V júli 2012 sa rodina chlapca rozhodla vyskúšať najprv externé služby Rehabilitačného strediska Domu sv. Anny v Starej Ľubovni, zaradeného do Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce úradu vlády v ich domácom prostredí. V septembri 2013 chlapca prijali ako klienta ambulantnej formy strediska s pravidelnou dennou prepravou. Po komplexnej a špecializovanej rehabilitácii sa začali dostavovať výsledky – opäť sa začlenil do špeciálnej triedy , učil sa písať, čítať aj počítať. Pridaná artterapia a sociálna rehabilitácia posilňovala u neho verbálny prejav a rozširovala slovnú zásobu. Po roku začal chodiť s oporou, v novembri už bez opory. Na vianočnom vystúpení klientov strediska vystúpil bez invalidného vozíka.

Toto je len jeden z desiatok, ba stoviek príbehov ľudí, ktorým sa po poskytnutí presne cielenej zdravotnej a sociálnej pomoci zlepšil zdravotný stav. Aj tieto príbehy budú súčasťou Konferencie Inter pares. Najlepšia prax z poskytovania sociálnych služieb osobám s postihnutím, ktorú v spolupráci s veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie a Košickým samosprávnym krajom organizuje v dňoch 12. - 13. novembra 2014 v Košiciach Úrad vlády SR – Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov.

Konferenciu úvodnými prejavmi otvoria Ján Krak, generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov ÚV SR a J.E. Alexander Wittwer, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie. Počas konferencie budú pozvaným hosťom prezentované know-how, skúsenosti a úspechy v rámci štyroch tematických blokov, každý blok s vlastným odborným garantom. Vedúca Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja vystúpi s príspevkom o aktivácii pamäte ako prvku sociálnej rehabilitácie. Zástupca Grécko-katolíckej charity Prešov sa zameria na problematiku podpory integrácie klientov so zdravotným postihnutím do lokálnych komunít, ďalej na otázky podporovaného bývania či podporovaného zamestnávania a na ďalšie služby, ktoré poskytuje denný stacionár. O svoje niekoľkoročné pracovné skúsenosti s deťmi a mladými ľuďmi s ťažkým zdravotným postihnutím sa s účastníkmi podelí vedúca Domova sociálnych služieb Slovenského červeného kríža v Košiciach. Primárka rehabilitačného oddelenia Fakultnej detskej nemocnice v Košiciach vystúpi s prezentáciou o TherraSuit metodike, ktorá pristupuje ku každému klientovi individuálne. S príspevkom o vzdelávaní a výchove ako nepochybnej súčasti komplexných služieb vystúpi riaditeľka Spojenej školy v Košiciach, odznie aj prezentácia Centra Liberta, ktoré sa venuje inovatívnym terapiám napomáhajúcim rozvoju detí so zdravotným postihnutím.

V rámci konferencie sa zúčastnení budú venovať aj supervízii a partnerským prístupom, legislatíve v poskytovaní sociálnych služieb, ale aj mnohým inovatívnym terapiám napomáhajúcim výraznému rozvoju detí so zdravotným postihnutím.

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce zameraný na ľudský a sociálny rozvoj, ktorého Národným kontaktným bodom je úrad vlády, zahŕňa spolu 6 projektov a je podporený sumou cca 3,4 milióna eur.

Viac informácií na www.vlada.gov.sk

Program konferencie

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 10.11.2014 15:30
Upravené: 22.12.2021 14:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001