Konkurz na pozíciu „Posudzujúci zdravotnícky pracovník na výkon zdravotnej posudkovej činnosti“

Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 49 a § 84 ods. 18 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vyhlasuje konkurz na pozíciu „Posudzujúci zdravotnícky pracovník na výkon zdravotnej posudkovej činnosti“ za týchto podmienok:

Kvalifikačné požiadavky:

(vyžaduje sa splnenie minimálne 1 požiadavky)

 • lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo
 • lekár zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo
 • lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý je zaradený do certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti posudkové lekárstvo
 • lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria, neurológia, psychiatria alebo ortopédia, ktorý má odbornú prax v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej desať rokov, alebo sestra s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktorá má odbornú prax v  zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej desať rokov a špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite, ak ide o posudzovanie plnoletej fyzickej osoby

Iné kritériá a požiadavky:

 • všeobecný rozhľad a orientácia v sociálnej oblasti, znalosť predpisov v oblasti soc. vecí, ovládanie PC
 • predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • schopnosť samostatne pracovať, vôľa učiť sa a ďalej vzdelávať
 • osobnostné a morálne predpoklady

Písomná prihláška o zaradenie do konkurzu spolu s týmito prílohami:

 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (je možné doložiť k podpisu zmluvy o zdravotnej posudkovej činnosti)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby konkurzu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • musí byť doručená v obálke s označením „Konkurz na posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka - Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 12.11.2014 na adresu: Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do konkurzu tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

O termíne a mieste konkurzu budú uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky.

S vybraným uchádzačom uzatvorí Košický samosprávny kraj zmluvu o zdravotnej posudkovej činnosti podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 04.11.2014 06:00
Upravené: 22.12.2021 14:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001