Výzva na špecializované sociálne poradenstvo

Košický samosprávy kraj vyhlasuje Výzvu na predkladanie projektov na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Košickom kraji na roky 2014- 2015. Cieľom výzvy je optimálne rozloženie poradenských služieb v jednotlivých mikroregiónoch Košického kraja a prioritou zabezpečenie dostupnosti a dostatočnej siete poradenských služieb občanom kraja ako aj zvýšenie kvality poskytovaného špecializovaného sociálneho poradenstva. Výzva je vyhlásená 4. septembra 2013 a uzavretá bude 18. októbra 2013.

Oprávnenými žiadateľmi sú akreditované subjekty, právnické alebo fyzické osoby, ktorým bolo vydané rozhodnutie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o akreditácii pre výkon špecializovaného poradenstva a nevykonávajú svoju činnosť prevencie a špecializovaného sociálneho poradenstva za účelom dosiahnutia zisku.

Cieľovými skupinami sú osoby so zdravotným postihnutím (zrakovým, sluchovým, mentálnym, duševným a telesným) a ich rodiny a ďalej osoby ohrozené sociálnym vylúčením (osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, osoby na ktorých je páchané násilie, alebo sú ohrozené domácim násilím, osamelí rodičia s deťmi, osoby po výkone trestu, drogovo závislé osoby, osoby v nepriaznivej životnej situácii, dlhodobo nezamestnané osoby).

Existujúca sieť poradenstva v Košickom kraji je aktuálne zložená z 21 akreditovaných poradcov, ktorí sú financovaní z rozpočtu KSK. Pokrýva mikroregióny Košice (11 poradcov), Michalovce (4 poradcovia), Spišská Nová Ves (4,5 poradcov) a Rožňava (1,5 poradcu). Na základe Projektu optimalizácie a zefektívnenia poradenských služieb, ktorý nadväzuje na Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v KSK na roky 2007 – 2013, je určená optimálna sieť poradcov pre jednotlivé mikroregióny a cieľové skupiny. Tá sa postupne mení a dopĺňa v závislosti od potreby mikroregiónu a zároveň od finančných možností KSK tak, aby sa zvyšovala kvantita a kvalita špecializovaného poradenstva.

Optimálna sieť špecializovaných poradcov financovaných z rozpočtu KSK podľa jednotlivých mikroregiónov, cieľových skupín a potrieb kraja bola stanovená na 40, z toho 28 poradcov pre zdravotne ťažko postihnutých a 12 poradcov pre sociálne vylúčené osoby v regiónoch Rožňavy, Michaloviec, Spišskej Novej Vsi a Košíc. Špecializované sociálne poradenstvo je pre občanov KSK poskytované bezplatne.

Celkový objem finančných prostriedkov potrebných na financovanie tejto služby predstavuje čiastku takmer 279 tisíc eur na rok. Výška finančného príspevku na jedného poradcu je od roku 2009 nezmenená – predstavuje čiastku 9 958 eur pre jedného poradcu na rok.

Výzva na predkladanie projektov na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva 

Projektový formulár

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 04.09.2013 12:00
Upravené: 22.12.2021 14:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001