DOMKO bude mať vďaka Švajčiarom lepšie priestory a kvalitnejšie služby

Košický samosprávny kraj získal prostriedky zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu na realizáciu projektu Vstúpte k nám... V Domove sociálnych služieb DOMKO, ktorý sídli v Parku mládeže 3 v Košiciach, sa vďaka príspevku od Švajčiarskej konfederácie zlepší kvalita života klientov i kvalita poskytovaných sociálnych služieb. Celkové výdavky na projekt sú 1 262 266 eur, z toho príspevok Švajčiarskej konfederácie (85 %) je 1 072 926 eur a príspevok zo štátneho rozpočtu SR (15 %) 189 340 eur. Projekt sa bude realizovať 34 mesiacov – od januára 2012 do októbra 2014.

Domov sociálnych služieb DOMKO sídli v dvoch objektoch na ulici Park mládeže 3 a Kmeťova 30 v Košiciach a má kapacitu 60 osôb (40+20). Poskytuje sociálne služby deťom a dospelým odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby ambulantnou formou. Neposkytuje sociálnu službu ako pobytovú – týždennú, hoci záujem klientov a ich rodín o využívanie takejto formy existuje, pretože v rodinách dochádza k prirodzenému starnutiu rodičov, ktorá sa starajú o postihnuté dieťa a tiež sa stáva, prichádzajú situácie, keď treba riešiť viacdňovú starostlivosť o hendikepovaného člena – napríklad pri náhlej hospitalizácii rodiča. Klienti majú k dispozícii priestory na výchovu, učebne, dielne. Jedáleň slúži zároveň ako spoločenská miestnosť, aj ako relaxačná a pracovná miestnosť. Dielňa na pracovnú terapiu sa dá využívať iba mimo vykurovacieho obdobia, pretože nemá radiátory. Zariadenie nemá priestor, v ktorom by sa mohli stretnúť klienti, rodinní príslušníci a zamestnanci spoločne. Chýba spoločenská či komunitná miestnosť. Keďže objekt bol pôvodne postavený ako detské jasle, potrebuje rekonštrukciu z dôvodu neúčelnosti a havarijného stavu.

Napriek nevyhovujúcim podmienkam Domov sociálnych služieb DOMKO vyhľadávajú mnohí klienti a ich rodiny, pretože jeho pracovníci ponúkajú vysokú kvalitu v prístupe ku klientom, rešpektujú ich osobnosti a rozvíjajú ich danosti. Zlepšenie materiálnych podmienok môže naplniť cieľ projektu - zlepšiť kvalitu života klientov a kvalitu poskytovaných služieb a lepšie podmienky poskytnúť aj zamestnancov zariadenia. Dôležitým cieľom je aj zavedenie systému supervízie a zvyšovanie odborných zručností personálu nielen tohto, ale viacerých zariadení sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj.

Výsledkom projektu Vstúpte k nám... bude rekonštruovaná plocha 1577,35 m² pri znížení energetickej náročnosti o 52,67 % oproti roku 2010. Skvalitnenie podmienok umožní poskytovanie deviatich denných aktivít, z toho jedna bude novozriadená. Denná kapacita zariadenia vzrastie oproti roku 2010 o 10 klientov. Desiati klienti budú môcť využívať týždennú pobytovú službu. DOMKO pripraví v roku 2013 Blumiádu, čo sú tradičné celoslovenské zábavno-pohybové hry mentálne postihnutých ľudí z domovov sociálnych služieb. Bude na nich 120 účastníkov. Vďaka kalendárom, brožúrkam a letákom sa o zariadení dozvie množstvo ľudí a subjektov. Veľmi dôležitú časť projektu tvoria vzdelávacie aktivity - do roku 2015 absolvuje 70 zamestnancov všetkých zariadení sociálnych služieb zriadených KSK školenia v oblasti supervízie. Supervízia by mala zamestnancom zariadení sociálnych služieb pomôcť vyhnúť sa prirodzenému syndrómu vyhorenia, získavať iný pohľad na problémy, zvládať náročné pracovné podmienky, hľadať riešenia v zložitých situáciách, čo sa prejaví na lepšej práci s klientmi a ich rodinami.

Cieľovými skupinami projektu sú klienti zariadenia a ich rodinní príslušníci, personál zariadenia a zamestnanci ďalších zariadení, ale aj účastníci Blumiády z celého Slovenska.

Partnermi projektu sú Občianske združenie REHAMENTA z Rožňavy a Škola úžitkového výtvarníctva Košice.

Domov sociálnych služieb DOMKO poskytuje pomoc pri odkázanosti, stravovanie, sociálne poradenstvo, výchovnú starostlivosť, pracovnú terapiu, kultúrnu, záujmovú a terapeutickú činnosť. Uplatňuje tvorivo – humanistickú výchovu, rešpektuje zvláštnosti každého jedinca a posilňuje jeho jedinečnosti sebarealizácie. DOMKO vyniká pestrou ponukou terapeutických a záujmových činností, jako je arteterapia, ergoterapia, dramatoterapia, muzikoterpia, canisterapia, biblioterapia. V terapeutickej činnosti dominuje arteterapia, ktorá je zameraná na rozvoj talentu pri umeleckom spracovaní fotografií a výtvarného cítenia. DOMKO vydáva časopis Kľúčik, v ktorom klienti prezentujú svoje zážitky zo skupín a diania okolo seba. Divadelný súbor klientov Domko pripravuje predstavenia a zúčastňuje sa na súťažiach a prehliadkach. Klienti sa venujú aj športu - plávaniu, stolnému tenisu, futbalu či florbalu. Na viacerých projektoch spolupracuje so Školou úžitkového výtvarníctva a rôznymi nadáciami.

Logo projektu
Tento Švajčiarsko-Slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 23.02.2012 06:00
Upravené: 28.12.2021 10:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001