Rok rodiny v zariadeniach sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji

Rok 2014 sa vyhlásením Európskeho parlamentu stal Rokom rodiny. Rodina tvorí dôležitú súčasť každého z nás a na význame nestráca v žiadnom veku. Preto zariadenia sociálnych služieb v KSK ešte zintenzívnili svoje aktivity, aby zblížili prijímateľov služieb so svojimi najbližšími.

Poskytovatelia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja počas Roka rodiny pripravili:

DSS ONDAVA Rakovec - V rámci utužovania a prehlbovania rodinných a súrodeneckých vzťahov zariadenie zorganizovalo na neutrálnej pôde v areáli Spišského salaša Stretnutie súrodencov. Tri prijímateľky zariadenia Darina T., Verona B., Anna T. mali možnosť po roku opäť prežiť deň spolu s bratmi, ktorí sú umiestnení v zariadení Social. Trans. n.o Spišské Vlachy. Darina T. má v tomto zariadení umiestených troch bratov, Anna T. a Verona B. majú každá jedného. Priamy kontakt, objatia pôsobili veľmi pozitívne, vymenené maličkosti a veľa rozprávania si doniesli všetci domov. Ďalšou akciou bola akcia s názvom SPOLOČNE, kde boli prizvaní aj rodinný príslušníci. Táto akcia sa konala mimo areálu zariadenia (v kultúrnom dome obce Rakovec nad Ondavou). Sprievodnou akciou bol v spolupráci so ZOS v Michalovciach pripravený 2.ročník Individuálnej výstavy prác a výrobkov 3 prijímateľov zariadenia. Na slávnostné otvorenie výstavy boli prizvaní aj rodinní príslušníci prijímateľov.

ANIMA MichalovceDSS ANIMA Michalovce - V rámci dňa otvorených dverí prijali v zariadení deti z VIII. Základnej školy v Michalovciach a deti z Detského domova v Laškovciach. Tento deň sa niesol v duchu "Roka rodiny". Niet predsa bezpečnejšieho miesta pre zdravý vývoj dieťaťa, než v rodine - v rodine usporiadanej. Svoju šikovnosť si mohli deti vyskúšať nielen v speve, ale aj v rôznych športových disciplínach. Peknou atrakciou boli ukážky cvičenia Mestských policajtov z Michaloviec so psom. Príjemným oživením dňa boli maskoti Bobor- Šíravík a Káčer, s ktorým sa deti chceli zvečniť na fotografii. Snaživosť detí bola ocenená pochvalou i sladkou odmenou.

VIA LUX BarcaVIA LUX Barca - DSS, ZpS - pripravil jednotlivé aktivity na ktoré pozývali rodinných príslušníkov. Najväčšej obľube sa tešili akcie typu: Deň matiek, Juniáles spojený s grilovačkou, Divadelné predstavenie pre prijímateľov a rodinných príslušníkov, ktorým sa predstavili prijímatelia časti DSS, Katarínska zábava, Deň otvorených dverí, Vianočné trhy. Rodinní príslušníci, priatelia a známi prijímateľov sociálnych služieb prejavili veľký záujem o tieto aktivity, čím sa dosiahlo zlepšenie vzťahov medzi prijímateľmi sociálnych služieb a členmi rodiny.

ARCUS Skladná, Košice - ŠZ a ZpS - prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov boli usporiadané rôzne spoločenské akcie a aktivity. Sezónu kultúrno - spoločenských aktivít na pôde zariadenia otvorili Novoročným koncertom, počas ktorého prijímateľov SS a ich rodinných príslušníkov potešili piesne Ženského speváckeho zboru pri Českom spolku v Košiciach. Prijímatelia sociálnych služieb sa stretli aj s rodinami na tradičnej fašiangovej zábave v priestoroch veľkej spoločenskej miestnosti zariadenia. Prezentované fašiangové masky boli obdivované nielen rodinnými príslušníkmi, ale aj zamestnancami a odbornou porotou, ktorá najkrajšie masky ohodnotila peknými cenami. Prijímatelia sociálnej služby sa v doprovode svojich rodinných príslušníkov zúčastnili večerného divadelného predstavenia Boccasius od známeho košického autora p. Rudolfa Schustera. Sviatky jari s obyvateľmi a ich rodinami strávili netradičným popoludním pri stavaní mája na Hlavnej ulici v Košiciach. Chvíle plné ľudového spevu a tanca si vychutnávali až do úplného ukončenia programu. V zariadení ARCUS zrealizovali aj iné aktivity pre prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov, napr. výlet na Gazdovský dvor - Prijímateľom SS a ich rodinám pripomenuli tradičný život na dedine, život ktorý mnohí z nich sami takto prežili. Neodmysliteľnou každoročnou Katarínskou zábavou si pripomínajú tradičné slovenské zvyky a tradície, Mikulášske posedenie, Predvianočný koncert.

Týmito akciami sa postupne spolu pripravili na najkrajšie sviatky v roku Vianoce, ktoré trávia prijímatelia sociálnych služieb spolu so svojimi najbližšími buď v domácom prostredí alebo v zariadení.

HARMONIA StrážskeHARMONIA Strážske - ZpS,DSS,ZpB - s rodinou spolupracuje denne pri riešení rôznych problémov a požiadaviek prijímateľov počas celého roka. V rámci osláv dňa matiek pripravili aj stretnutie s rodinami prijímateľov. Kultúrnym programom ich zabavili deti z Materskej škôlky a CVČ Dúha. Aj tento rok sa v zariadení konala akcia s názvom „Deň otvorených dverí“. Prostredníctvom tejto akcie sa prijímatelia zariadenia prezentovali svojimi aktivitami, výrobkami a zručnosťami, ponúkali koláčiky, ktoré spolu s personálom pripravili. Bola pripravená výstava ručných prác, kde zároveň prijímatelia priamo vyrábali rôzne výrobky z papiera a predvádzali tak svoju zručnosť. Nechýbala ani bohatá účasť zo strany príbuzných, priateľov, bývalých zamestnancov, detí zo škôlok. Snahou bolo priblížiť verejnosti život v zariadení sociálnych služieb a odbúrať tak určité predsudky spoločnosti voči hendikepovaným ľuďom. V zariadení si každoročne pripomínajú „Október mesiac úcty k starším“. V spolupráci s Materskou škôlkou, CVČ, detí z  domova sociálnych služieb Lidwina, spevácky súbor Rozkvet a súbor Zrkadlenie, pripravujú slávnostné posedenie s  prijímateľmi, na ktoré budú pozvaní aj rodinní príslušníci prijímateľov.

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji pri príležitosti Roka rodiny pripavili:

DORKA, n.o.DORKA, n. o. – Centrum pre obnovu rodiny slúži svojou činnosťou obnove rodiny, napomáha manželom, rodinám, či mladým ľuďom nájsť správnu alternatívu pre život. V roku Európskej rodiny zamestnanci centra DORKA, v spolupráci s partnermi pripravili, realizovali a pomáhali pri realizácii viacerých aktivít.

Deň matiek 2014 - Každú druhú májovú nedeľu už tradične oslavujú deň matiek. Ani deti z centra DORKA sa nedali zahanbiť a pripravili si pre svoje mamičky krásny program.

Beží celá rodina - V snahe urobiť niečo pre svoje zdravie sa zapojili všetci prítomní členovia rodiny do behu na športovom ihrisku.

Šarkaniáda - Jesenná atmosféra bola znásobovaná výrobou šarkanov, ktorých vyrábali deti s rodičmi. Za spoločnú prácu získali rodiny „Certifikát rodiny“ ako ocenenie ich spoločnej aktivity, motiváciu pre ďalšie aktivity.

Spomínaš si? V období sviatku Všetkých svätých a spomienky na zosnulých sa stretli rodiny v spoločných priestoroch zariadenia, kde spomínali na zosnulých a pálili spolu sviečky.

Vianočná besiedka - Predvianočná atmosféra bola znásobená stretnutím rodičov a detí. Vytvárali sa ikebany z ihličia, šišiek a rôznych ozdôb, svietniky z pomaranča a voňavých klinčekov. Príjemná atmosféra bola podfarbená vianočnou hudbou.

Krízové stredisko Alžbetka, n.o. - poskytuje dočasný domov deťom vo veku 0 – 18 rokov, väčšina detí, ktoré sú umiestnené v KS, pozná rodinu a jej fungovanie z tej horšej strany. Téma rodiny je pre každé dieťa umiestnené v KS dôležitá, pretože všetci, od najmenších až po najstarších klientov, otvorene, alebo v kútiku srdca túžia po funkčnej rodine, po mame a otcovi, ktorí ich majú radi a vytvárajú podmienky, v ktorých sa dieťa môže rozvíjať. Deti v zariadeniach, viac ako dobrých ujov a tety, potrebujú milujúcu matku a otca.

Z toho dôvodu pre deti v ich voľnom čase boli realizované:

 • rôzne formy spoločných rozhovorov o rodine
 • modelovanie rolových hier na rodinu a cez nich spoznávanie postavenia otca, mamy, detí a ostatných členov v rodine.
 • riešenie vymyslených i skutočných záťažových situácií v rodine formou breistormingov a workshopov so staršími deťmi
 • mladším deťom boli pripravili rôzne omaľovánky na tému rodiny
 • spoločná výroba plagátu s témou rodiny a mieru vo svete
 • štyri návštevy v rôznych funkčných rodinách /v mladej rodine, v mnohopočetnej rodine, vo viacgeneračnej rodine/ – poukazovali sme na postavenie členov v rodine, ich práva a povinnosti, vzťahy vybudované na láske, pomoci, odpustení a vďake
 • po uskutočnení návštev, pomocou reflexie deti motivovali k tomu, aby si utvorili víziu ich budúcej rodiny pokračovanie návštev domácností rodín bývajúcich v bytovke, rodinnom dome, v dome v meste a na dedine, kde chceme poukázať na to, že nie miesto, kde rodina býva je dôležité, ale spoločné nažívanie a obetavosť členov pre rodinu
 • zamestnanci zariadenia sa v rámci dvoch pracovných porád zúčastnili odborných prednášok a diskusie s vdp. ThLic. Róbertom Neupauerom z Centra pre rodinu v Spišskom Podhradí /Témy: „Rodina, čo hovoríš o sebe? Kým si?!, a „Rodina, prežívaj radosť z viery“./
 • klienti DpC s niektorými zamestnancami sa zúčastnili filmového predstavenia vdp. Mgr. Mariána Kuffu „Všetky moje deti“ s následnou diskusiou o hodnotách v živote človeka
 • s rodinou, vzťahmi, vzájomnou úctou a úctou k hodnotám a tradícii súvisí aj návšteva ZpS spojená s prednáškami, workshopmi a diskusiou o úcte k umu a práci ľudských rúk pri zhotovovaní ručných prác /paličkovanie a čipka/ a výrobkov z hliny /svietniky, ozdobné predmety/, ktoré si deti KS, klienti DpC mohli vyskúšať s klientmi ZpS Raslavice
 • Na Sviatok sv. Rodiny zorganizovali „Rodinné stretnutie“ – stretnutie klientov KS i DpC bývalých i súčasných, ich rodičov biologických, náhradných, profesionálnych a zamestnancov DeD.

 

Autor/zdroj: Grančičová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.01.2015 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001