Putovanie krajinou mysle 2015

Zariadenie Subsidium sa do Týždňa mozgu zapojilo v poradí už 7. krát. Týždeň mozgu 2015 pre prijímateľov sociálnych služieb sa konal v Rožňave v dňoch od 18.3.2015 do 20.3.2015. Myšlienka zapojiť sa do tohto podujatia vychádza z Koncepcie rozvoja zariadenia, ktorého hlavným cieľom je: „Neustále zlepšovanie poskytovaných sociálnych služieb“.

 

Týždeň mozgu – „Brain Awareness Week“ sa uskutočňuje už od roku 1996. V 61 krajinách sveta sa konajú podujatia na tému mozog, jeho činnosť, výkonnosť, fungovanie, ale aj zlyhávanie. Slovensko sa do týždňa mozgu zapojí už 8. krát a to vďaka iniciatíve Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti a jej partnerov, ktorým je aj naše zariadenie.

Uberáme sa cestou humanizácie, čo znamená prispôsobovanie sa prirodzenému prostrediu prijímateľa sociálnych služieb. Očakávame podporovanie, udržiavanie, rozvíjanie spoločenských a rodinných vzťahov prijímateľov sociálnych služieb primerane k ich individuálnym možnostiam a schopnostiam a ich začlenenie do života komunity. Chceme vybudovať dostupné služby vysokej kvality v rámci komunity, kde centrom záujmu je prijímateľ sociálnych služieb, ktorý bude mať dostatočnú kontrolu nad svojim životom a svojimi rozhodnutiami.

Sme zariadenie, ktoré sa špecializuje aj na diagnózy vyplývajúce z ochorenia mozgu ako je Alzheimerova demencia a demencie rôzneho typu etiológie. Svojimi aktivitami v prospech aktivizácie mozgu pomáhame prijímateľom sociálnych služieb a ponúkame svoju pomoc aj verejnosti mimo zariadenia. V spolupráci s externým prostredím a partnerskými organizáciami v meste Rožňava, vytvárame množstvo aktivít v rámci tohto podujatia. Spolupracujeme pomocou aktivít, ako napr. zhotovovanie mandaly s žiakmi Katolíckej základnej školy a seniormi nášho zariadenia, s študentmi VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava - detašovaného pracoviska v Rožňave. S činnosťou sociálnych pracovníkov oboznamujeme formou prezentácie a konkrétnej práce so seniormi študentov stredných škôl, formou prezentácií, nácvikov a konkrétnych odborných rád, čím pomáhame uchovávať informácie v pamäti, ľahšie si osvojovať vedomosti a zjednodušiť ich učenie. Príprava tohto podujatia a zároveň každodenná práca so seniormi trpiacimi poruchami pamäti je nesmierne náročná aj pre zamestnancov zariadenia, vyžaduje si kvalifikované odborné vzdelanie a zároveň aj hlbokú empatiu.

Prevenciou vzniku demencií - aktiváciou pamäti, zabraňujeme zhoršovaniu pamäťových schopností. Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť a upozorniť na možné ochorenia mozgu. V roku 2013 sme modelovali krajinu mysle a jej ponímanie seniormi a žiakmi zo základnej školy. Krajinou mysle sme prešli pomocou tréningov pamäti, zoznamovaním sa s novými knihami v Gemerskej knižnici a pomocou ergoterapie. V roku 2014 sme Putovanie krajinou mysle venovali aktivácii pamäti pomocou pohybovej terapie, aktivácie jemnej motoriky tvorbou origami, tréningom pamäti, športovaním jednoduchými disciplínami ako je napr. boccia. V roku 2015 sme Krajinu mysle považovali za akýsi labyrint ľudskej mysle. V tomto labyrinte putuje aj náš maskot Mozík. Prirovnávame ho k bájnemu Théseovi, ktorý sa ocitol v labyrinte Minotaura. Nie nadarmo má slovo labyrint pôvod na slnečnej Kréte. Jednoducho môžeme slovo labyrint preložiť ako bludisko. Z tohto labyrintu sa Théseus dostal vďaka krásnej Ariadne, ktorá mu venovala meč a klbko nití, ktoré po vstupe do labyrintu rozvíjal a po ťažkom boji s Minotaurom sa z labyrintu vymotal.

Počas týždňa mozgu sme odvíjali pomyslené klbko nite a pomáhali našim seniorom a hosťom orientovať sa v labyrinte nášho vnútorného sveta, v labyrinte našej duše, mysle, v ktorej veľmi často zápasíme s rôznymi starosťami, pochmúrnymi myšlienkami či chorobami. Spoločne sme prechádzali krajinou mysle, spoznávali ju, nachádzali cestu z bludiska pomocou pracovných aktivít, tréningov pamäti a hier. Prvým dňom tohto podujatia nás sprevádzala psychologička, ktorá nám prostredníctvom prednášky pomohla spoznávať mozog, hravými aktivitami sme si mozog precvičili. Druhý deň sme pod vedením sociálnych pracovníkov a inštruktorov sociálnej rehabilitácie upiekli a vyzdobili perníky, ktoré nielen uspokojili naše chuťové poháriky, ale boli aj pastvou pre oči. Celé zariadenie rozvoniavalo sladkou vôňou. Vyrobili sme dlhú papierovú reťaz, ktorá spojila naše srdcia i mysle. V závere sme si pod vedením trénerky pamäti otestovali a pretrénovali svoju pamäť. Aby si na svoje prišlo aj naše telo, rozcvičili sme ho rôznymi tanečnými kreáciami.

Trénovanie pamäti našich seniorov je každodennou aktivitou, prostredníctvom Týždňa mozgu sa ich snažíme začleniť do života komunity mesta Rožňava a pozornosť širokej verejnosti upriamiť na naše zariadenie a spolupodieľať sa na živote v ňom. Zamestnanci si týmito aktivitami a podujatiami rozširujú obzor svojich vedomostí a nadobúdajú praktické skúsenosti. Poďakovaním a zhodnotením práce zamestnancov sú úsmevy, radosť v očiach a pochvala našich seniorov, ako aj pozitívna spätná väzba od našich hostí.

Kladieme dôraz na aktivizáciu seniorov. Aktivizácia sa uskutočňuje prostredníctvom ergoterapie, arteterapie, tanečno-pohybovej terapie, canisterapie, tréningov pamäti pre aktívnych seniorov, reminiscenčnej terapie, rezonančnej muzikoterapie i prostredníctvom rôznych kultúrnych, spoločenských a športových aktivít ako je napr. boccia. K aktivizácii prispievajú i posedenia v cukrárni Siesta, hudobné a  hudobno – náboženské dopoludnia. K dobrej nálade pre prijímateľov sociálnych služieb sa pridávajú i filmové dopoludnia či výlety. Inštitút bazálnej stimulácie s.r.o. nám udelil 9.9.2014 certifikát, ktorým sme sa stali pracoviskom bazálnej stimulácie. Tento nefarmakologický inovatívny spôsob poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti poskytujeme na odbornej úrovni prijímateľom sociálnych služieb. V nemalej miere kladieme dôraz na starostlivosť o zamestnancov, ktorú sa snažíme zvyšovať na jednej strane bezplatným vzdelávaním a na druhej strane pravidelným zabezpečovaním supervízie, ústretovosťou a efektívnou komunikáciou na všetkých úrovniach riadenia, čoho výsledkom je spokojný zamestnanec.

Zariadenie SUBSIDIUM sa snaží byť moderným poskytovateľom sociálnych služieb. V praxi to znamená zabezpečenie prístupnosti k sociálnym službám, a to aj z hľadiska prostredia, v ktorom sa sociálne služby poskytujú, teda zlepšenie materiálnych a technických podmienok, skvalitnenie života prijímateľov sociálnych služieb, ako aj skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov.

 

 

Autor/zdroj: Ing. Mária Wernerová, riaditeľka zariadenia SUBSIDIUM
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 30.03.2015 06:00
Upravené: 22.12.2021 15:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001