Aktuality z roku 2015

30.12.2015

Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Informácie platobnej jednotky

       
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v časti Informácie platobnej jednotky bola aktualizovaná tabuľka prehľad žiadostí o platbu za ROP.
 
15.12.2015

Záverečná regionálna konferencia k ROP 2015

       
Odbor implementácie SO/RO pre ROP Košického samosprávneho kraja zorganizoval 2. decembra záverečnú regionálnu konferenciu k Regionálnemu operačnému programu v programovom období 2007 – 2013, v priestoroch Tabačky Kulturfabrik v Košiciach. Jej cieľom bolo zhodnotenie implementácie ROP v programovom období 2007 – 2013 s osobitným zreteľom na opatrenia delegované na SO/RO a prezentovanie Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014 – 2020.
 
20.11.2015

Zverejnenie Písomného vyzvania pre Štátny fond rozvoja bývania

       
V rámci implementácie finančného nástroja JESSICA III bolo dňa 19. novembra 2015 vyhlásené Písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP pre oprávneného žiadateľa Štátny fond rozvoja bývania.
 
04.11.2015

Oznam o zmene sídla Riadiaceho orgánu pre ROP a IROP

       
Riadiaci orgán oznamuje, že adresa Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Integrovaný regionálny operačný program sa zmenila.
 
16.10.2015

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.1

       
K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.1 dochádza z dôvodu:
 
16.10.2015

Oznam o vydaní usmernenia Riadiaceho orgánu č.2/2015 k ukončovaniu realizácie projektov

       
Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 2/2015 pre ROP a OPBK k ukončovaniu realizácie projektov stanovuje postup v súlade s usmernením EK k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z ERDF, ESF a KF 2007 - 2013, s Metodickým pokynom CKO č. 16 k uzatváraniu operačných progamov 2007 - 2013 a Usmernením CO č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo ŠF, KF a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013 v platnom znení.
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.09.2021 09:51
Upravené: 06.09.2021 10:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001