Oznam o vydaní usmernenia Riadiaceho orgánu č.2/2015 k ukončovaniu realizácie projektov

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 2/2015 pre ROP a OPBK k ukončovaniu realizácie projektov stanovuje postup v súlade s usmernením EK k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z ERDF, ESF a KF 2007 - 2013, s Metodickým pokynom CKO č. 16 k uzatváraniu operačných progamov 2007 - 2013 a Usmernením CO č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo ŠF, KF a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013 v platnom znení.

V nadväznosti na uvedené a v snahe ukončiť implementáciu programu s elimináciou projektov, ktoré budú v zmysle Usmernenia CO č.1/2013-U spĺňať definíciu "nefungujúcich projektov" (a to len v súvislosti s finančným riadením) Riadiaci orgán vydáva toto usmernenie, ktoré stanovuje postup pri implementácii projektov identifikovaných pred stanoveným termínom ako "potenciálne nefungujúce". Ostatné postupy v súvislosti s uvedenými projektmi stanovuje usmernenie EK k ukončovaniu OP a MP CKO č. 16.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.10.2015 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine