Záverečná regionálna konferencia k ROP 2015

Odbor implementácie SO/RO pre ROP Košického samosprávneho kraja zorganizoval 2. decembra záverečnú regionálnu konferenciu k Regionálnemu operačnému programu v programovom období 2007 – 2013, v priestoroch Tabačky Kulturfabrik v Košiciach. Jej cieľom bolo zhodnotenie implementácie ROP v programovom období 2007 – 2013 s osobitným zreteľom na opatrenia delegované na SO/RO a prezentovanie Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014 – 2020.

KonferenciaV prvej časti konferencie sa prezentujúci venovali programovému obdobiu 2007 – 2013. JUDr. Daniela Szélesová, vedúca odboru implementácie SO/RO pre ROP Košického kraja, zhodnotila a porovnala implementáciu ROP v kontexte celého Národného strategického referenčného rámca a zadefinovala najproblematickejšie oblasti.

Vedúca referátu financovania a kontroly projektov SO/RO sa v prezentácii zamerala na  implementáciu opatrení ROP decentralizovaných na SO/RO pre Košický kraj. V druhej časti sa zamerala na  finančné riadenie projektov a zhodnoteniu kontrolnej činnosti SO/RO pre Košický kraj. Súčasťou hodnotiacej časti konferencie bolo aj zhodnotenie 7. prioritnej osi ROP - podpora projektov v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. O prínose projektu Košice – EHMK 2013 pre Košický samosprávny kraj informovala vedúca odboru kultúry PhDr. Jana Kovácsová.

Druhá časť konferencie bola zameraná na Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, ktorého základom pre rozvoj kraja je Regionálna integrovaná územná stratégia. O obidvoch základných dokumentoch informoval Ing. Imrich Fülöp, vedúci odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia, ktorý je členom pracovnej skupiny pre prípravu IROP a koordinátorom KSK za vypracovanie RIUS.

V záverečnej prezentácii informovala JUDr. Daniela Szélesová o postavení a hlavných úlohách SO pre IROP KSK a najdôležitejších zmenách v implementácii projektov
Najvýznamnejšou bude dvojkolové hodnotenie a  výber projektov. V prvom kole v rámci RIÚS sa budú predkladať projektové zámery, ktoré bude posudzovať Sprostredkovateľský orgán VÚC Košice (v predchádzajúcom programovom období SO/RO), v druhom kole sa budú žiadosti o NFP predkladať na Riadiaci orgán pre IROP, ktorý bude zodpovedať aj za výber projektov.

V diskusii zaznelo viacero otázok týkajúcich sa RIÚSu a prvých očakávaných výziev. O všetkých nových skutočnostiach budú potenciálnych prijímateľov pomoci včas informovať pracovníci SO pre IROP KSK, a to priamo – mailom a v rámci pracovných seminárov alebo zverejňovaním informácií na webovej stránke KSK.

Prezentácie:

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.12.2015 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine