Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.1

K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.1 dochádza z dôvodu:

  • zohľadnenia odporúčaní a z dôvodu prijatia opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom č. A 646, K 3955;
  • zapracovania zmien vyplývajúcich z výnimky zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.0, ktorá bola udelená ministrom financií dňa 11. júna 2015

Materiál nadobúda platnosť dňom schválenia ministrom financií Slovenskej republiky, t. j. 9. októbra 2015 a účinnosť dňa 15. novembra 2015.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu sú povinné zapracovať postupy vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzie 1.1 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 15. novembra 2015.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 16.10.2015 06:00
Upravené: 15.07.2016 09:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy