OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Globálnym cieľom tohto operačného programu je zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na roky 2007–2013 (ďalej len „OP KaHR“) bol vypracovaný Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v nadväznosti na stratégiu Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013 (ďalej len „NSRR SR“).

OP KaHR predstavuje základný dokument formulujúci smerovanie a podporu rozvoja inovácií, priemyslu, cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb využitím rastového potenciálu regiónov so zameraním na splnenie globálneho - strategického cieľa NSRR SR v programovom období 2007-2013, ktorým je výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.

OP KaHR bol prijatý Komisiou Európskych spoločenstiev dňa 28.11.2007 a následne bol schválený uznesením vlády SR č. 1021 zo dňa 6. decembra 2006.

Cieľom podpory v rámci OP KaHR je zachovať a ďalej rozvíjať konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci potenciál priemyselnej výroby, energetiky, ako aj potenciál cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja, a tak účinne prispievať k zvyšovaniu ekonomickej výkonnosti Slovenska ako celku a znižovaniu disparít Ekonomickej výkonnosti v regiónoch SR.

Pre OP KaHR boli určené finančné prostriedky z ERDF vo výške 772 mil. EUR.

Dokumenty

Aktuálne výzvy OP KaHR

Správy

...

Kontakty

Riadiaci orgán:

  • Ministerstvo hospodárstva SR
  • Slovenská inovačná a energetická agentúra a jej pobočky (SIEA)
  • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu ( SARIO)
  • Slovenská agentúra cestovného ruchu (SACR)

Kontakty na úrade KSK

JUDr. Daniela Szélesová
t.č.: 055 7268227
e-mail: daniela.szelesova@vucke.sk
vedúca Referátu riadenia a implementácie projektov

Ing. Mária Kokardová
t.č. 055/7268 264
e-mail: maria.kokardova@vucke.sk
Referát riadenia a implementácie projektov

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.05.2014 06:00
Upravené: 02.06.2014 10:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine