Operačné programy

27.05.2014

Regionálny OP (ROP)

       

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch.

 
27.05.2014

OP Životné prostredie

       

Operačný program je zameraný na „zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia...

 
28.05.2014

OP Doprava

       

Cieľom operačného programu je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej železničnej...

 
28.05.2014

OP Výskum a vývoj

       

Hlavným zameraním operačného programu je „modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl...

 
28.05.2014

OP Vzdelávanie

       

Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti je globálnym...

 
28.05.2014

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

       

Cieľom operačného programu je rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie (začleňovania) a budovanie kapacít. Vzhľadom na nízku flexibilitu a efektívnosť...

 
29.05.2014

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

       

Globálnym cieľom tohto operačného programu je zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

 
30.05.2014

OP Informatizácia spoločnosti

       

Globálnym cieľom operačného programu je „vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej...

 
30.05.2014

OP Zdravotníctvo

       

Operačný program implementuje špecifickú prioritu 3.3 Modernizácia zdravotníctva, v rámci strategickej priority NSRR 3. Ľudské zdroje. Je...

 
02.06.2014

Prioritné osi OP KaHR

       

Na dosiahnutie globálneho cieľa OP KaHR sú navrhnuté štyri prioritné osi: Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Energetika, Cestovný ruch, Technická...

 
02.06.2014

Horizontálne priority

       

Stratégia NSRR definuje horizontálne priority, ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú na ciele NSRR v štyroch oblastiach a to: marginalizované rómske...

 
02.06.2014

Riadiaci orgán a sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP KaHR

       

Riadiaci orgán je zodpovedný za riadenie operačného programu. Na základe Uznesenia vlády SR č. 832/2006 je ako Riadiaci orgán pre Operačný program...

 
02.06.2014

Informačné centrum prvého kontaktu pre OP KaHR

       

Na základe Rámcovej dohody o vzájomnej spolupráci pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, uzavretej medzi Ministerstvom...

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.05.2014 13:14
Upravené: 27.05.2014 14:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001