OP Zdravotníctvo

Operačný program implementuje špecifickú prioritu 3.3 Modernizácia zdravotníctva, v rámci strategickej priority NSRR 3. Ľudské zdroje. Je spolufinancovaný z ERDF.

Zdravá populácia je synonymom prosperujúcej a výkonnej pracovnej sily schopnej vytvárať vyšší zisk. Vyššia chorobnosť spôsobuje vyššiu absenciu v práci, čo má implicitne vplyv na vyššie výrobné náklady. Zdravá populácia vynakladá nižšie výdavky na zdravotnú starostlivosť, čo prináša možnosť investovať zdroje efektívnejšie do iných oblastí.

Na zdravotný stav populácie vplýva okrem iného predovšetkým úroveň zdravotnej starostlivosti, prostredie a spôsob života. Súčasné legislatívne prostredie zvyšuje tlak na motiváciu a zodpovednosť občanov starať sa viac o svoje zdravie, definuje požiadavky na poskytovanie efektívnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti. Potreba modernizácie zdravotníctva sa týka všetkých regiónov a nadobúda dôležitosť hlavne v kontexte prebiehajúcej reštrukturalizácie zariadení v zdravotníctve a dôrazu na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Operačný program je v príslušných oblastiach prepojený s OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, tak ako sa uvádza nižšie pri popise jednotlivých prioritných osí.

Prostredníctvom zlepšovania zdravotného stavu populácie a tým zvyšovania pracovnej sily na trhu bude Operačný program Zdravotníctvo prispievať k realizácii priorít Národného programu reforiem, predovšekým v oblasti zamestnanosti.

Dokumenty

Aktuálne výzvy OP Zdravotníctvo

Správy

...

Kontakty

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.05.2014 06:00
Upravené: 30.05.2014 10:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001