Národný strategický referenčný rámec

Národný strategický referenčný rámec je základným strategickým dokumentom Slovenskej republiky pre využívanie fondov Európskej únie v rokoch 2007 – 2013.

V zmysle legislatívy (nariadení) EÚ každý členský štát predkladá pred začiatkom programového obdobia Komisii rámcový programový dokument, Národný strategický referenčný rámec, ktorý je manuál, ako sa majú fondy naprogramovať, teda rozplánovať. Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú rámce pre príspevky fondov na európskej úrovni. Zabezpečuje, že pomoc z fondov bude využitá v súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva. Taktiež určí prepojenie medzi prioritami spoločenstva na jednej strane a Národným programom reforiem na druhej strane.

Slovenská republika vstúpila do Európskej únie ako krajina, ktorej hrubý domáci produkt na obyvateľa, meraný v parite kúpnej sily, dosahoval len 48 % priemeru vtedajších 15 členských krajín. Strategický cieľ vytýčený na skrátené programové obdobie 2004 - 2006 (dosiahnuť úroveň 54 % priemeru EÚ) možno označiť ako začiatok riadeného procesu konvergencie Slovenskej republiky k úrovni dosahovanej v Európskej únii. Strategický cieľ na roky 2007 – 2013 formulovaný ako: „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“ predstavuje nielen pokračovanie trendu približovania sa úrovni EÚ-15 z hľadiska ekonomickej výkonnosti, ale jeho naplnenie predpokladá uskutočnenie kvalitatívnych a štrukturálnych zmien potrebných na zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska a jeho regiónov, a tiež zvýšenie kvality života občanov Slovenskej republiky.

Stratégia, priority a ciele NSRR budú implementované prostredníctvom 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ.

Jednotlivé Návrhy operačných programov sú k dispozícií po kliknutí na konkrétny operačný program resp. v časti Operačné programy:

Regionálny operačný program
Špecifická priorita: regionálna infraštruktúra
Príspevok ES v EUR: 1 445 000 000
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Životné prostredie
Špecifická priorita: environmentálna infraštruktúra a ochrana životného prostredia
Príspevok ES v EUR: 1 800 000 000
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Doprava
Špecifická priorita: dopravaná infraštruktúra a verejná osobná doprava
Príspevok ES v EUR: 3 206 904 595
Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Informatizácia spoločnosti
Špecifická priorita: informatizácia spoločnosti
Príspevok ES v EUR: 993 095 405
Riadiaci orgán: Úrad vlády SR

Výskum a vývoj
Špecifická priorita: výskum a vývoj a infraštruktúra vysokých škôl
Príspevok ES v EUR: 1 209 415 373
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Špecifická priorita: podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií
Príspevok ES v EUR: 772 000 000
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Zdravotníctvo
Špecifická priorita: modernizácia zdravotníctva
Príspevok ES v EUR: 250 000 000
Riadiaci orgán: Ministerstvo zdravotníctva SR

Vzdelávanie
Špecifická priorita: moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Príspevok ES v EUR: 617 801 578
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Špecifická priorita: podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie
Príspevok ES v EUR: 881 801 578
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Bratislavský kraj
Špecifická priorita: infraštruktúra, inovácie a informátizácia
Príspevok ES v EUR: 87 000 000
Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Centrálnym koordinačným orgánom pre operačné programy NSRR je Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Horizontálne priority sú svojím charakterom a vplyvmi prierezovými témami všetkých priorít a budú rešpektované pri každom projekte/skupine projektov operačných programov, bez ohľadu na podporovanú tému alebo územie. Národný strategický referenčný rámec ma nasledovné horizontálne priority:

  1. marginalizované rómske komunity - zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne MRK a zlepšenie ich životných podmienok
  2. rovnosť príležitostí - zabezpečenie rovnosti príležitostí pre všetkých a  predchádzanie všetkým formám diskriminácie
  3. trvalo udržateľný rozvoj - zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu
  4. informačná spoločnosť - rozvoj inkluzívnej informačnej spoločnosti

Dokumenty:

Kontakt na Úrade KSK:

JUDr. Daniela Szélesová
vedúca referátu Riadenie a implementácia projektov
T.č.: 055/7268 227
e-mail: daniela.szelesova@vucke.sk

Ďalšie užitočné kontakty:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.05.2014 13:07
Upravené: 27.05.2014 11:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001