Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 - 2013

Košický samosprávny kraj pripravil na nové programovacie obdobie 2007 – 2013 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako rozhodujúci strategický dokument na regionálnej úrovni.

 • Kapitola 1 - Zhodnotenie rozvojovej stratégie samosprávneho kraja
 • Kapitola 2 - Makroekonomická analýza Košického kraja
 • Kapitola 3 - Socio-ekonomická analýza Košického kraja
 • Kapitola 4 - Analýza realizovaných opatrení na podporu regionálneho rozvoja
 • Kapitola 5 - BDMP analýza Košického kraja
 • Kapitola 6 - Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja Košického kraja
 • Kapitola 7 - Definovanie stratégie
 • Kapitola 8 - Vymedzenie aktivít na úrovni NUTS 3 a LAU 1 (NUTS 4)
  • Kapitola 8.8 - Vymedzenie aktivít na úrovni LAU 2 (NUTS 5)
  • Príloha - Zásobník projektových zámerov (databáza umožňujúca triedenie aktivít podľa jednotlivých skupín)
 • Kapitola 9 - Opis rozvojovej stratégie a definovanie merateľných ukazovateľov
 • Kapitola 10 - Kritériá výberu pólov rastu
 • Kapitola 11 - Finančný plán 2007 – 2013
 • Kapitola 12 - Proces vyhodnocovania merateľných indikátorov
 • Kapitola 13 - Analyticko-strategická časť PHSR KSK – 3. aktualizácie
 • Kapitola 14 - Programová časť PHSR KSK – 3. aktualizácie

Materiál je možné priebežne pripomienkovať. Pripomienky a námety budú raz ročne vyhodnocované v súvislosti s aktualizáciou PHSR.

V súlade s § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme informáciu o rozhodnutí Krajského úradu životného prostredia Košice, ktorým určil, že sa strategický dokument "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, na obdobie 2007 - 2013, 3. aktualizácia" nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.12.2012 09:56
Upravené: 20.12.2012 11:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001