Prioritné osi OP KaHR

Na dosiahnutie globálneho cieľa OP KaHR sú navrhnuté štyri prioritné osi: Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Energetika, Cestovný ruch, Technická pomoc.

Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery

Cieľ opatrenia 1.1: Rast konkurencieschopnosti podnikov cez transfer inovácií a technológií

Účelom opatrenia je podpora súkromného sektora pri zvyšovaní konkurencieschopnosti prostredníctvom podpory inovácií, transferu vedy a výskumu do praxe, nákupu technológií, zvyšovaní energetickej efektívnosti ,napr. zatepľovaním podnikateľských objektov. Transfer technológií je priamo naviazaný na inovačný transfer vo výrobných technológiách a v službách a zároveň vyvoláva inováciu výrobkov a služieb, ktorá bude podporovaná v rámci opatrenia 1.3. Okrem transferu technológií a inovácií sa v tomto opatrení očakáva i vytváranie nových pracovných miest prostredníctvom podpory podnikania, t.j. podpory začínajúcich podnikateľov. Neoddeliteľnou súčasťou výroby je obchod. Preto prostredníctvom tohto opatrenia bude podporená i účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách v rámci samostatnej schémy pomoci

Podopatrenie 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Podopatrenie 1.1.2. Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania

Podopatrenie 1.1.3. Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Cieľ opatrenia 1.2: Zlepšovanie podmienok pre rozvoj podnikania a posilnenie kontaktov medzi MSP

Účelom opatrenia je podpora verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb predovšetkým pre MSP, s pozitívnym dopadom na zamestnanosť a kvalitu života v regiónoch. Snahou je tiež pomocou podpory verejného sektora podporiť podnikateľskú činnosť v kontexte vyváženého regionálneho rozvoja, vrátane revitalizácie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít. Podpora bude zameraná prioritne na revitalizáciu hnedých parkov a len vo výnimočných prípadoch na budovanie zelených parkov a to len po schválení MH SR, pre potreby vytvárania nových pracovných príležitostí a spoločných aktivít v regiónoch v spolupráci s MPSVR SR

Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Cieľ opatrenia 1.3: Zvyšovanie inovatívnosti v podnikoch

Účelom opatrenia je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu prostredníctvom podpory inovačných aktivít a súvisiaceho aplikovaného výskumu u podnikateľov, t.j. podporou zavádzania nových inovácií pre technológie (nie ich nákup), postupy, alebo výrobky. Pri zavádzaní inovácií do praxe si podnikatelia môžu žiadať finančné prostriedky i na úhradu nákladov odborníkov v príslušnej oblasti. Účelom je aj podpora implementácie najlepších postupov a výrobných metód svetovej úrovne do nových a jestvujúcich spoločností (napríklad zavádzanie systémov manažérstva kvality, prípadne ďalších systémov (napr. certifikácia výrobkov európskou značkou zhody Keymark), ochrana duševného vlastníctva, priemyselného dizajnu, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť podnikateľov. Cieľom je umožniť podnikateľom vybudovať akreditačný a certifikačný systém zameraný na zvyšovanie kvality produkcie a možnosti zapojenia sa do medzinárodnej spolupráce.

Prioritná os 2 Energetika

Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Cieľ opatrenia 2.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti primárnych energetických zdrojov a zvýšenie podielu spotreby OZE na celkovej spotrebe energie

Účelom tohto opatrenia je priblíženie energetickej náročnosti úrovni porovnateľnej s EÚ 15, dosiahnutie úspor energie, zvyšovanie účinností využitia primárnych energetických zdrojov za účelom zníženia nákladov za energiu, ako aj zvýšenie podielu spotreby obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie. Podporované budú aktivity, ktoré vedú k zvýšeniu využívania obnoviteľných zdrojov energie, ako aj aktivity zamerané na úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

Zvyšovanie energetickej efektívností bude súčasťou aj ďalších operačných programov, napr. OP Výskum a vývoj, OP Zdravotníctvo, Regionálneho operačného programu, atď., kde MH SR zabezpečí spoločné vyhodnotenie zníženia energetickej náročnosti prostredníctvom indikátorov, v spolupráci s príslušnými RO.

Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Cieľ opatrenia 2.2: Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie

Účelom opatrenia je podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach. Ďalej zvyšovanie informovanosti o efektívnom využívaní energie a využívaní obnoviteľných zdrojov energie – individuálny projekt SIEA.

Prioritná os 3 Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Cieľ opatrenia 3.1: Zlepšenie poskytovaných služieb CR prostredníctvom služieb s vyššou pridanou hodnotou

Účelom navrhovaného opatrenia je rast konkurencieschopnosti CR v oblasti poskytovaných služieb podporou investičných a neinvestičných aktivít v súkromnom sektore a podpora budovania komplexných služieb CR s celoročným využitím (využitie minerálnych a geotermálnych prameňov pre rozvoj letnej a zimnej turistiky s komplexnými službami pre zákazníka, vytváranie rekreačných centier s možnosťami kultúrnych a poznávacích zájazdov spojených s predajom miestnych výrobkov, napr. sklo, porcelán, výšivky, ochutnávky vín spojených s predajom a pod.).

Opatrenie 3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska

Cieľ opatrenia 3.2: Zlepšenie úrovne prezentácie Slovenska, dobudovanie jednotného informačného systému CR

Účelom tohto opatrenia je podpora propagácie slovenského CR doma i v zahraničí. Má prispieť k vytvoreniu priaznivého obrazu o Slovensku ako krajine CR s bohatým kultúrnym a historickým dedičstvom s množstvom prírodných krás aj pomocou dobudovania Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu (NUTIS). Opatrenie priamo podporuje propagáciu Slovenska prostredníctvom subjektov verejného sektora a je nepriamo zamerané na podporu malých a stredných podnikateľov pri ich prezentácii na domácom i zahraničnom trhu, na tvorbu imidž pri podnikaní v CR.

Prioritná os 4 Technická pomoc

Opatrenie 4.1 Technická pomoc

Cieľ opatrenia 4.1: Príprava, implementácia a monitorovanie OP KaHR

Účelom opatrenia je zabezpečiť na úrovni RO, SORO a na regionálnej úrovni zvýšenie kvality uskutočňovaných intervencií a zvýšenie efektívnosti využitia finančných prostriedkov vyčlenených z ERDF a zo ŠR. Opatrenie spája efektívne riadenie, propagáciu a hodnotenie OP KaHR v podmienkach MH SR. V rámci tohto opatrenia sa budú v zmysle čl. 46 a 69 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (ďalej len „všeobecné nariadenie“) financovať činnosti týkajúce sa riadenia, implementácie, monitorovania, hodnotenia, informovania a kontroly, spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít na vykonávanie intervencie z fondov EÚ.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.06.2014 06:00
Upravené: 02.06.2014 10:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001