Informačné centrum prvého kontaktu pre OP KaHR

Na základe Rámcovej dohody o vzájomnej spolupráci pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, uzavretej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Košickým samosprávnym krajom, dňa 12. 12. 2008 bolo zriadené Informačné centrum prvého kontaktu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ICPK pre OP KaHR).

Táto dohoda uzavretá v súlade s nariadením Rady ES č. 1083/2006 vyjadruje spoločný záujem Ministerstva hospodárstva SR a Košického samosprávneho kraja prispievať k rozvoju regiónu. Dohoda zároveň napĺňa zámer zabezpečiť sociálno-ekonomický rozvoj regiónu vyplývajúci z čl. 64 a 64a Ústavy SR a z § 7 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ako aj zo zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

V snahe prispieť k dynamickému rozvoju Košického kraja a k naplneniu hlavného cieľa Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej OP KaHR) - zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti, poskytuje ICPK pre OP KaHR bezplatné poradenstvo o OP KaHR, podmienkach získavania nenávratných finančných príspevkov z OP KaHR, informuje potenciálnych žiadateľov o NFP o aktuálnych výzvach, poskytuje informácie o Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), hodnotiacich a  výberových kritériách, o podmienkach schvaľovania ŽoNFP výberovými komisiami. Spolupracuje s Riadiacim orgánom (RO) a Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (SORO) pri organizovaní seminárov a distribúcii propagačných materiálov. Zabezpečuje spoluorganizovanie návštev projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ na požiadanie RO pre OP KaHR pre účely informovania a publicity a zároveň zabezpečuje obrazovú a textovú dokumentáciu o projektoch realizovaných v regióne.

ICPK vydáva v rámci OP KaHR Stanoviská Košického samosprávneho kraja k predkladaným žiadostiam o NFP.

Aktualizovaný formulár Stanoviska Košického samosprávneho kraja k Žiadosti o NFP

Vydávanie Stanovísk k ŽoNFP a osobné konzultácie k OP KaHR odporúčame dohodnúť vopred.

ICPK kontakt:

JUDr. Daniela Szélesová
Odbor riadenia a implementácie európskych projektov
daniela.szelesova@vucke.sk
tel: 055 7268227

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.06.2014 06:00
Upravené: 02.06.2014 10:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001