OP Životné prostredie

Operačný program je zameraný na „zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a na posilnenie environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja“.

Prioritné osi programu:

  1. Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd a protipovodňová ochrana
  2. Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
  3. Odpadové hospodárstvo
  4. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Riadiacim orgánom OP Životné prostredie je Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 1 800 000 000 EUR.

Dokumenty

Aktuálne výzvy

Správy

...

Kontakty

Kancelária REPIS Košice
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského č.10, 040 01 Košice

Kontakt na MŽP SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov, tel. č.: 02/59 56 25 22, 02/59 56 24 34
www.opzp.sk, www.enviro.gov.sk, info@enviro.gov.sk

Kontakty na úrade KSK
Operačný program Životné prostredie

JUDr. Daniela Szélesová
vedúca Referátu riadeniaa implementácie projektov
e-mail: daniela.szelesova@vucke.sk
t.č. 055/7268 227

RNDr.Viera Rovňáková
Referát riadenia a implementácie projektov
e-mail: viera.rovnakova@vucke.sk
t.č.:055/7268 224

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.05.2014 06:00
Upravené: 27.05.2014 14:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001