Horizontálne priority

Stratégia NSRR definuje horizontálne priority, ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú na ciele NSRR v štyroch oblastiach a to: marginalizované rómske komunity, rovnosť príležitostí, trvalo udržateľný rozvoj a informačná spoločnosť.

Oblasti podpory definované v OP KaHR prispievajú v rámci relevantných opatrení k dosiahnutiu týchto horizontálnych cieľov. Zmyslom každej z horizontálnych priorít je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR. Nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, resp. projekty jednotlivých operačných programov.

Marginalizované rómske komunity

Cieľom horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity je „zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných podmienok“.

Zámerom horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity je posilniť spoluprácu, zefektívniť koordináciu činností a finančných zdrojov smerujúcich k zlepšeniu životných podmienok príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Podpora marginalizovaných rómskych komunít je zameraná na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť.

Rovnosť príležitostí

Cieľom horizontálnej priority Rovnosť príležitostí je „zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie“.

Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí podporuje predchádzanie a eliminovanie diskriminácie na základe pohlavia, rodu, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie vytváraním podmienok vstupu do rôznych sociálnych prostredí, ktoré zohľadňujú ich špecifické potreby.

Trvalo udržateľný rozvoj

Cieľom horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj je „zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu“. Uvedený cieľ je možné napĺňať prostredníctvom sledovania špecifických cieľov predovšetkým v týchto štyroch tematických oblastiach: zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality životného prostredia, sociálna solidarita a inklúzia, vyrovnaný regionálny rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj je považovaný za jeden zo základných pilierov vedomostnej spoločnosti, a preto bude podporovaná jeho vyváženosť tak, že okrem ekonomického rastu budú zohľadnené aj sociálne a environmentálne dopady.

Informačná spoločnosť

Cieľom horizontálnej priority Informačná spoločnosť je „podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií (IKT)“. Uvedený cieľ je možné napĺňať prostredníctvom sledovania špecifických cieľov predovšetkým v týchto troch tematických oblastiach: informačná gramotnosť, efektívna elektronizácia verejnej správy, široká dostupnosť internetu

Zavádzanie informačno-komunikačných technológií a zefektívňovanie procesov prostredníctvom ich využívania prispieva podstatnou mierou k oveľa vyššej efektívnosti a účinnosti implementácie všetkých prvkov vedomostnej spoločnosti.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.06.2014 06:00
Upravené: 02.06.2014 10:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001