Archív zákazok s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných Úradom KSK podľa §117 do júla 2019. Novšie zákazky nájdete tu.

07.06.2017

Vyhotovenie geometrického plánu

       

Porealizačné zameranie budovy súp. č. 692 na pozemku parc. č. 1157 a pozemkov registra C KN parc. č. 1157 o výmere 2764 m² a parc. č. 1158 o výmere 685 m². Všetky nehnuteľnosti sa...

 
07.06.2017

Vyhotovenie geometrického plánu

       

Identifikácia pozemku registra E KN parc. č. 179/2 o výmere 2742 m² do stavu C KN vrátane vytýčenia jeho hraníc a zameranie časti pozemku registra C KN parc. č. 180/2 o výmere 672...

 
07.06.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra C KN parc. č. 49/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2 v katastrálnom území Barca, obec...

 
06.06.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc. č. 360/2, záhrady o výmere 102 m2 v katastrálnom území Gelnica, vrátane príslušenstva...

 
06.06.2017

Vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu

       

Vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu s výkazom výmer v kat. území Terasa, okres Košice II., na zameranie oplotenia medzi pozemkom registra C KN parc. č. 1871/19, vedeného na LV č....

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 06.02.2024 09:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001