Vyhotovenie geometrického plánu

Identifikácia pozemku registra E KN parc. č. 179/2 o výmere 2742 m² do stavu C KN vrátane vytýčenia jeho hraníc a zameranie časti pozemku registra C KN parc. č. 180/2 o výmere 672 m² vo vlastníctve KSK, ktorú užíva vlastník susediacich nehnuteľností, a to stavby súp. č. 267 a pozemkov registra C KN parc. č. 180/3, 180/10, 180/12, 180/13. Oba pozemky sa nachádzajú v k. ú. Olcnava.

Výzva na predkladanie ponúk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Zuzana Marcinčinová
Vytvorené: 07.06.2017 10:54
Upravené: 07.06.2017 15:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001