Príloha č. 3 k zmluve o poskytovaní FPP – Zoznam dokladov

V zmysle Článku XI., bodu 4. c) zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, uzatvorenej podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy:

Príloha č.3

V zmysle Článku V., bodu 4 tejto zmluvy v prípade pobytových a ambulantných foriem sociálnych služieb a Článku V., bodu 8 tejto zmluvy v prípade terénnych foriem sociálnych služieb je neverejný poskytovateľ sociálnej služby povinný predložiť štvrťročne KSK na  Odbor sociálnych vecí Úradu KSK všetky kópie dokladov preukazujúce použitie finančného príspevku označené poradovým číslom v zmysle tejto „Prílohy č. 3 – Zoznam dokladov“ tejto zmluvy. Kópie dokladov je povinný neverejný poskytovateľ zoradiť v časovom slede čerpania finančného príspevku spolu s vytvorením Zoznamu dokladov.

Zoznam dokladov doručujte prosím elektronicky v predpísanom Excel formáte (link zverejnený vyššie) na adresu fpp@vucke.sk v termíne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení I., II. a III. kvartálu príslušného rozpočtového roka a v termíne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení IV. kvartálu príslušného rozpočtového roka.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.02.2024 14:24
Upravené: 11.04.2024 14:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001