Aktuality z roku 2018

12.09.2018

Vyhodnotenie 4. kola výzvy na zeleň

       
Výzva na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16.
 
11.09.2018

Viac ako miliarda eur pomáha rozvoju regiónov na celom Slovensku

       
Viac ako 1,7 miliardy eur, to je suma určená na rozvoj obcí a miesta na celom Slovensku. Financie sú určené napríklad na podporu dopravy, na budovanie nových kapacít v jasliach a škôlkach, na vybavenie pre základné a stredné školy či na lepšie životné prostredie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) hodnotilo stav implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
 
07.09.2018

Výzva č.1 /2018/PO2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný prostriedok

       
Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlasuje dňa 7.9.2018 výzvu č.1/2018/PO2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), prioritná os : 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ : 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
 
04.09.2018

Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre UMR Košického kraja

       
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v UMR Košického kraja, že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedeného UMR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 (ďalej len „výzva“) dosiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených pre vyššie uvedené UMR na výzvu a zároveň nie je dopyt zo strany žiadateľov. Z uvedeného dôvodu RO pre IROP plánuje uzavrieť výzvu pre UMR Košického kraja dňa 04.10.2018. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedený UMR v rámci výzvy.
 
04.09.2018

Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

       
V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 5 stanovený na 26.10.2018. Uvedené sa nevzťahuje na žiadateľov z UMR Košického kraja, pre ktorých sa výzva uzavrie v plánovanom termíne 04.10.2018.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.09.2021 10:18
Upravené: 06.09.2021 10:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001