Výzva č.1 /2018/PO2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný prostriedok

Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlasuje dňa 7.9.2018 výzvu č.1/2018/PO2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), prioritná os : 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ : 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.09.2018 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001