Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre UMR Košického kraja

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v UMR Košického kraja, že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedeného UMR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 (ďalej len „výzva“) dosiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených pre vyššie uvedené UMR na výzvu a zároveň nie je dopyt zo strany žiadateľov. Z uvedeného dôvodu RO pre IROP plánuje uzavrieť výzvu pre UMR Košického kraja dňa 04.10.2018. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedený UMR v rámci výzvy.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

  • Výzva č. IROP-PO4-SC421-2017-19 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.09.2018 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001