Aktuality z roku 2018

20.03.2018

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 19.03.2018

       
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 56 641 137 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 33 681 755 Eur a územie MFO 22 959 382 Eur.
 
16.03.2018

Študenti Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na odbore SO pre IROP KSK

       
Dňa 15.03.2018 sa na pôde Odboru SO pre IROP uskutočnila exkurzia študentov Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Katedry regionálnych vied a manažmentu. Spoločného stretnutia sa zúčastnilo 14 študentov, ktorých sprevádzala doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.
 
15.03.2018

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje, že ku dňu 14. marca 2018 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 zameranú na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy pre územie RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja.
 
27.02.2018

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 26.02.2018 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy

       
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 23 526 062 Eur (zdroj EÚ). Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
 
26.02.2018

Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

       
Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.09.2021 10:18
Upravené: 06.09.2021 10:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001