Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 19.03.2018

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 56 641 137 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 33 681 755 Eur a územie MFO 22 959 382 Eur.

 Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke: www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 20.03.2018 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy