Aktuality z roku 2017

27.07.2017

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP , kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 27.7.2017 Aktualizáciu č.2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16.
 
20.07.2017

Výzva č.2/2017/PO2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

       
Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlasuje dňa 20.7.2017 výzvu č.2/2017/PO2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Špecifický cieľ : 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
 
19.07.2017

IROP - Aktuálne výzvy podľa oblastí

       
Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. Aktuálne výzvy podľa oblastí boli zverejnené na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
 
19.07.2017

Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 3.0“

       
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o zmene strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 3.0“ je možné písomne doručiť do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia (dátum zverejnenia: 19.07.2017) na adresu:
 
14.07.2017

Informácia RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 10.07.2017

       
Oznámenie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 10.07.2017.
 
14.07.2017

Informácia RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 10.07.2017

       
Oznámenie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 10.07.2017.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.09.2021 10:10
Upravené: 06.09.2021 10:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001